IS THE SUBJECT OF RESTLESS LEGS SYNDROME DURING PREGNANCY INCLUDED IN THE CURRICULUM OF NURSING AND MIDWIFERY UNDERGRADUATE PROGRAMS? : SITUATION DETERMINATION


Kaplan Ö. , Tülek H., Başer M.

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, vol.13, no.2, pp.1-6, 2021 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.5336/nurses.2020-78854
  • Title of Journal : Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.1-6

Abstract

Amaç: Bu çalışma, hemşirelik ve ebelik lisans programlarının müfredatlarında gebelikte Huzursuz Bacak Sendromu (HBS) konusuna yer verme durumunu, süresini ve içeriğini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu araştırma tanımlayıcı tipte bir tarama çalışmasıdır. Araştırmanın evrenini Türkiye’de devlet ve vakıf üniversiteleri bünyesinde, hemşirelik ve ebelik lisans eğitimi veren 195 bölüm oluşturmaktadır. Çalışmaya tüm evren dahil edilmekle birlikte toplam 67 bölümden geri dönüş olmuştur. Veriler, araştırmacılar tarafından oluşturulan 8 soruluk Anket Formu ile toplanmıştır.  Form Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ve Ebelik Anabilim Dalı Başkanları ve ilgili Anabilim Dalında çalışan öğretim elemanlarına gönderilmiştir. Veriler tanımlayıcı (sayı, yüzde vb.) istatistiksel değerler kullanılarak değerlendirilmiştir. Çalışmanın yapılabilmesi için Etik Kurul onayı ve katılımcılardan bilgilendirilmiş gönüllü olur formu alınmıştır.

Bulgular: Araştırmaya katılan bölümlerin %95.2’si fakülte bünyesinde yer almaktadır. Hemşirelik (%81.0) ve ebelik (%88.9) bölümlerinin çoğunun müfredatında gebelikte HBS konusu yer almamaktadır. Konu anlatımı için ayrılan süre hemşirelik bölümünde ortalama 12.7±5.6, ebelik bölümünde 5.0±0.0 dakikadır. Ders içeriğinde çoğunlukla HBS’nin tanımı, nedeni, belirti/bulguları ve hemşirelik bakımına yer verilmektedir. Hemşirelik bölümlerinin %86.2’sinde, ebelik bölümlerinin %88.9’unda klinikte gebelikte HBS konusu tartışılmamaktadır. Her iki bölümde de (hemşirelik: %75.9, ebelik: %88.9) gebelikte HBS konusunun müfredatta bulunması gerektiği ifade edilirken, bu konu için hemşirelikte 40, ebelikte 76 dakika süre ayrılmasının yeterli olacağı belirtilmiştir.

Sonuç: Ülkemizde lisans düzeyinde eğitim veren hemşirelik ve ebelik programlarının büyük çoğunluğunun müfredatında gebelikte HBS konusu yer almamakta ve klinik eğitimde tartışılmamaktadır. Bu sonuçlar doğrultusunda hemşirelik ve ebelik lisans programlarında gebelikte HBS konusuna yer verilmesi ve klinik eğitimde öğrencilerle tartışılması önerilmektedir.