Erciyes Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Sayısal Yetkinlik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi”


AKGÜL H.

3. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi 2016 (3rd ICSSCA), Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2016, pp.152-160

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.152-160

Abstract

 INVESTIGATION OF DIGITAL  EMPOWERMENT LEVELS OF STUDENTS  STUDYING AT ERCİYES UNIVERSITY VOCATIONAL HIGH SCHOOL IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES

 

Introduction and Aim: Rapid changes in technology at the present time have been influencing our lives from various aspects.  Information technologies affect not only daily life but also students due to their education. Educational activities are influenced by learning-teaching process and rapid change process in business technologies. The aim of this study is to determine digital empowerment levels of vocational high school students.

Method: General survey model was used in this descriptive research. The population of the study consisted of students studying at Erciyes University Vocational High School in 2015-2016 academic year. The sample of the study, on the other hand, consisted of 360 students determined by using stratified random sampling method. “Digital Empowerment Scale” was used as data collecting tool in the study. This is a seven -point Likert type scale with 45 items. The scale consisted of four subscales; Awareness (9), Motivation(10), Technical access(10), and Empowerment (16).  Reliability coefficients of these subscales were 0.94, 0.84, 0.78, 0.81, respectively. The data obtained from the scale were analyzed by using SPSS 20.00 program.  Test for convenience of normal distribution (Levene’s Test) was performed for assessment of data obtained from the scale in terms of gender variable and homogeneity of variances was tested. Following statistical techniques were used; frequency analysis to determine empowerment levels of vocational high school students, independent samples t test to determine if there was a differentiation based on gender, one-way analysis of variance (ANOVA) for comparisons made according to department variable. 

Results and Conclusion: With this study, it was aimed to investigate digital empowerment levels of students of Erciyes University VHS in terms of certain variables. Digital empowerment levels of students were examined under four subscales by analyzing collected data and it was questioned whether or not there was a difference in terms of gender and department variables. Various suggestions were made in accordance with study results.

Keywords: Digital Empowerment, Vocational High School, Studen Between 3 to 5 keywords should be written in lowercase letters.

Giriş ve Amaç: Günümüzde teknolojideki hızlı değişiklikler hayatımızı çeşitli yönlerden etkilemektedir. Bilişim teknolojileri sadece günlük hayatı değil eğitimi dolayısıyla öğrencileri de etkilemektedir. Eğitim öğretim faaliyetleri; öğrenme-öğretme süreci, iş hayatı teknolojilerdeki hızlı değişim sürecinden etkilenmektedir. Bu çalışmanın amacı,  meslek yüksek okulu öğrencilerinin sayısal yetkinlik düzeylerinin belirlenmesidir.

Yöntem: Araştırma betimsel araştırma olup araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Erciyes Üniversitesi Meslek yüksek okulunda okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise tabakalı seçkisiz örnekleme yöntemi ile belirlenmiş 360 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Sayısal Yetkinlik Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 45 maddelik, 7’li Likert tipi bir ölçektir. Ölçek, Farkındalık (9), Motivasyon (10), Teknik Erişim (10) ve Yetkinlik (16) olmak üzere dört alt kategorilerinden oluşmaktadır. Bu alt boyutların güvenirlik katsayıları sırasıyla şu şekildedir: 0.94, 0.84, 0.78, 0.81. Ölçekten elde edilen veriler SPSS 20.00 programı ile analiz edilmiştir. Ölçekten elde edilen verilerin cinsiyet değişkenine göre değerlendirilmesinde normal dağılıma uygunluk testi (Levene Testi) yapılmıştır ve varyansların homojenliği test edilmiştir. Meslek yüksek okulu öğrencilerinin yetkinlik düzeylerinin belirlenmesinde frekans analizi, cinsiyete göre farklılaşma olup olmadığını belirlemede bağımsız gruplar t testi, Bölümler değişkenine göre yapılan karşılaştırmalarda ise tek yönlü varyans analizi (ANOVA) istatistik teknikleri kullanılmıştır.

Bulgular ve Sonuç: Bu araştırma ile Erciyes Üniversitesi MYO öğrencilerinin sayısal yetkinlik düzeylerinin belirli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Toplanan veriler analiz edi­lerek öğrencilerin sayısal yetkinlik düzeyleri dört alt boyutta incelenmiş, cinsiyet ve bölüm değişkenleri açısından farklılık olup olmadığı sorgulanmıştır. Araştırma sonuçları doğrultusunda çeşitli önerilerde bulunulmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Sayısal Yetkinlik, Meslek Yüksek Okulu, Öğrenci.