SAKROİLİAK EKLEM MR GÖRÜNTÜLEME SONUÇLARIMIZ


Şaş S.

2.UluslararasıGevherNesibe SağlıkBilimleriKongresi,30Kasım-02Aralık2018, Ankara, Turkey, 30 November - 02 December 2018, pp.23

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.23
  • Erciyes University Affiliated: No

Abstract

Giriş:Seronegatif Spondiloartropatiler (SPA), etyolojisi tam olarak bilinmeyen özellikle omurga ve sakroiliak eklemleri tutan inflamatuar romatizmal bir hastalıktır. Sakroileit;omurganın alt bölümünün pelvise bağlandığı bölgede bulunan sakroiliak eklemin iltihaplanmasıdır. Sakroileit genellikle SPA’da görülmekle birlikte brusella ve tüberküloz gibi mikroorganizmalarla da rastlanmaktadır. Ayrıca, inflamatuar barsak hastalıkları olan chron, ülseratif kolit gibi hastalıklara da eşlik edebilmektedir. Bu çalışmada, kronik dizabiliteye neden olan sakroileitin görülme sıklığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler:Çalışmaya Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Polikliniğine başvuran sakroiliak eklem ağrısı olan 197 hasta dahil edildi. Bu çalışma retrospektif olarak tasarlandı. 1.1.2017 ile 31.12.2017 tarihleri arasında kontrastlı sakroiliak eklem MR çektiren hastaların bulguları, yaş, cinsiyet, sakroileit varlığı not edildi. Tüm hastalar çalışmaya alındı. Bulgular:Çalışmaya dahil edilen hastaların yaş ortalaması 36,01±12,64 idi. 121 kadın (%61.4), 76 erkek (%38.6) hasta mevcuttu. MR bulgularına göre effüzyon 48 (%10.4), dejenerasyon 55 (% 11.9), kist 54 (%11.7), normal 126 (%64), enfeksiyon 7 (%1.5), sakral yetmezlik kırığı 2 (% 0.2), malignite 3 (%0.6),kas yaralanması 1 (% 0.2) belirlendi. Ek olarak, unilateral sakroileit 20 (%10.1), bilateral sakroileit 23 (%11.6),SPA 44 (%9.5), kemik iliği ödemi 49 (%10.6), enjeksiyon yeri değişiklikleri 19 (%4.1), divertikül 4 (%0.9), kitle 6 (%1.3), inflamatuar barsak hastalıkları 6 (%1.3), ankiloz 3 (% 0.6), myom 5 (%1.1), osteoitis kondensas ilei 2 (% 0.4), benign prostat hiperplazisi 3 (% 0.6),transplante böbrek 1 (% 0.2), transient osteoporoz 1 (%0.2), spondilodiskit 2 (% 0.4), psoriasis 2 (%0.4) tespit edildi. Enfeksiyon tespit edilen hastaların altısında bruselloz, birinde tüberküloz saptandı. Spondilodiskit belirlenen iki olguda da bilateral sakroileit bulundu. Sonuç:Bu araştırmada SPA’dan şüphenilen hastaların %21.8’inde sakroileit tespit edilmiştir. Ayrıca hastaların %11.9’unda dejenerasyon, %64’ünde ise normal sakroiliak MR saptanmıştır. Klinisyenlerin, dikkatli bir anamnez ve fizik muayene yapmaları ile gereksiz MR istemleri azaltılabilir. Anahtar kelimeler:sakroiliak eklem, MR,kemik iliği ödemi