SİGARA İÇEN BİREYLERDE NİKOTİN BAĞIMLILIĞI, PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK VE ÖZ KONTROL ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ


Uzdil N.

5th INTERNATIONAL CONGRESS OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES IN MEDICAL SCIENCES, Ankara, Turkey, 23 - 25 September 2022, pp.12-13

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.12-13
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırma sigara içen bireylerde nikotin bağımlılığı, psikolojik sağlamlık ve öz kontrol arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Google forms üzerinden online olarak çalışmaya katılmayı kabul eden bireyler oluşturmuştur. Çalışmaya 18 yaş ve üzeri, Türkçe bilen, okuyup yazabilen, tanılanmış bir ruhsal bozukluğu olmayan, bilgilendirilmiş gönüllü olur formunu (BGOF) onaylayan 112’i erkek ve 110’i kadın toplamda 222 sigara içen birey araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Çalışmanın verileri 30 Haziran– 30 Ağustos 2022 tarihleri arasında online olarak toplanmıştır. Veriler araştırmacı tarafından; kişisel bilgi formu, Fagerström Nikotin Bağımlılığı Ölçeği (FNBÖ), Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği (KPSÖ), Kısa Öz Kontrol Ölçeği (KÖKÖ) kullanılarak elde edilmiştir. Çalışma için etik kurul onayı ve çalışma kapsamına alınan bireylerin bilgilendirilmiş olurları alınmıştır. Araştırma verilerinin analizlerinde SPSS 25.0 paket programı kullanılmıştır. FNBÖ puan ortalaması 4.06 ± 2.76, KPSÖ puan ortalaması 19.53 ± 5.34, KÖKÖ puan ortalaması 39.77 ± 4.98 olarak belirlenmiştir. FNBÖ puan ortalaması ile meslek, aile içinde sigara içen varlığı, sigarayı bırakırken yardım alma durumu ve yardım alma şekli arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar elde edilmiştir (p<0.05). KPSÖ puan ortalaması ile medeni durum, meslek, gelir durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar elde edilmiştir (p<0.05). KÖKÖ puan ortalaması ile medeni durum, çocuğa sahip olma durumu, meslek arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar elde edilmiştir (p<0.05). FNBÖ ile KPSÖ puan ortalamaları arasında çok zayıf düzeyde (r=-0.147; p<0.05), KPSÖ ile KÖKÖ puan ortalamaları arasında zayıf düzeyde (r=0.397; p<0.05) istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki olduğu saptanmıştır. Bireylerin KÖKÖ puanlarının %15’lik kısmı KPSÖ ile açıklanmaktadır. Çalışma kapsamındaki bireylerin nikotin bağımlılığı, psikolojik sağlamlık ve öz kontrol düzeylerinin orta düzeyde olduğu, nikotin bağımlılığı arttıkça psikolojik sağlamlığın azaldığı tespit edilmiştir. Ayrıca öz kontrol üzerinde psikolojik sağlamlığın etkisi olduğu saptanmıştır. Sigara içen bireylerde psikolojik sağlamlığı geliştirmeye, bağımlılıklarını azaltmaya yönelik girişimler yapılması önerilmektedir. Anahtar kelimeler: Sigara Kullanımı, Nikotin Bağımlılığı, Psikolojik Sağlamlık, Öz Kontrol