Transrektal Ultrason Kılavuzluğunda Prostat Biyopsisi Yapılan Hastalarda Vücut Kitle İndeksine Göre Kanser Saptama Oranlarının Karşılaştırılması


Sönmez G. , Keske M., Topaloğlu U. S.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. İç Hastalıkları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 23 Haziran 2019

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye

Özet

GİRİŞ: Prostat kanseri dünyada akciğer kanserinden sonra erkeklerde görülen en sık ikinci kanser türüdür ve birçok kanser türünde olduğu gibi obezite ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada prostat kanseri şüphesiyle prostat biyopsisi uyguladığımız hastalarda vücut kitle indeksine göre kanser tespit edilme oranlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır.
GEREÇ-YÖNTEM: PSA değeri 20 ng/ml altında olan ve prostat kanseri şüphesi nedeniyle Kayseri Şehir Hastanesi Üroloji Kliniğinde transrektal ultrasonografi eşliğinde prostat iğne biyopsisi yapılan hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. Hastaların yaş, boy, kilo gibi demografik verilerinin yanı sıra serum PSA düzeyleri, prostat hacimleri, kanser tespit edilme oranları gibi klinik verileri incelenmiştir. Normal dağılım göstermeyen bağımsız gruplara ait sayısal veriler Kruskal-Wallis testi ile karşılaştırılmış ve ortanca (IQR) olarak ifade edilmiştir. Kategorik veriler ki-kare testi ile karşılaştırılmış ve veriler yüzde olarak ifade edilmiştir. P değerinin 0.05’ten küçük olması istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.
BULGULAR: Çalışmaya toplam 225 hasta dahil edilmiştir. Bu hastaların 78 tanesi grup-1 (VKİ<25), 114 tanesi grup-2 (VKİ: 25-29.9) ve 33 tanesi grup-3 (VKİ> 30) olarak sınıflanmıştır. Tüm hastalara ait veriler tablo-1’de özetlenmiştir. Kanser tespit edilme oranları incelendiğinde VKİ 30 kg/m2 ve üzerinde olan hastalarda diğer gruplara göre daha fazla oranda prostat kanseri tespit edildiği görülmüştür (Tablo-2). Grup-1 ve Grup-2'nin kanser tespit edilme oranları ise benzer bulunmuştur (p=0.363). 
SONUÇ: PSA yüksekliği olan, VKİ yüksek, obez sayılabilecek hastalarda diğer hastalara göre daha yüksek oranda prostat kanseri tespit edilmesi prostat kanseri-obezite ilişkisini desteklemektedir ve sonuçlarımız literatür ile uyumludur. Konu ile ilgili yapılacak daha fazla hasta sayılı, prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: prostat, kanser, obezite, PSA