Risk Factors of Mortality in Patients with Bloodstream Infections Due to Carbapenem Resistant Klebsiella pneumoniae


Eren E. , Ulu Kılıç A. , Türe Yüce Z. , Cevahir F., Kılıç H. , Alp Meşe E.

Klimik Dergisi/Klimik Journal, vol.34, no.1, pp.56-60, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 34 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.36519/kd.2021.10
  • Title of Journal : Klimik Dergisi/Klimik Journal
  • Page Numbers: pp.56-60

Abstract

Özet

Amaç: Karbapeneme dirençli Klebsiella pneumoniae (KDKp), dünya çapında hastane kaynaklı infeksiyonların önde gelen etkenlerinden biridir. Yüksek mortaliteyle seyreden kan dolaşımı infeksiyonları (KDİ)’na neden olmaktadır. Artan çoklu ilaç direncine bağlı olarak, tedavi seçenekleri çok sınırlıdır ve prognoz kötüdür. Bu çalışmanın amacı KDKp’nin etken olduğu KDİ’lerde mortalite için risk faktörlerini değerlendirmektir. 

Yöntemler: Eylül 2013 ile Ekim 2017 tarihleri arasında üçüncü basamak bir hastanede KDKp’ye bağlı kan dolaşımı infeksiyonu geçiren erişkin (>16 yaş) hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların demografik verileri, Charlson komorbidite indeksi (CKİ), yatış tarihinde ve infeksiyon günüde “acute physiology and chronic health evaluation” (APACHE II) skoru üreyen K. pneumoniae suşlarının minimum inhibitör konsantrasyonu (MİK) değerleri, antibiyotik tedavisi ve sonuçları (30 günlük mortalite) elektronik veri tabanlarından kaydedildi. 

Bulgular: Çalışma süresi boyunca toplam 82 hasta takip edildi. Medyan yaş 54.5’ti ve 48 (%58.5)’i erkekti. İnfeksiyon günü medyan APACHE II skoru 14 (IQR 6-28) ve CKİ 4.0 (IQR 0-12) idi. Kırk altı (%56.1) hastada YBÜ kaynaklı KDİ, 36 (% 43.9)’sında santral kateterle ilişkili KDİ ve 25 (% 30.5)’inde primer KDİ vardı. Elli (%61.0) hastada kombinasyon tedavisi uygulanırken en sık kullanılan antibiyotik kombinasyonu kolistin/tigesiklin (% 28) idi. Hastane ve yoğun bakım mortalite oranları sırasıyla %56.1 (46/82) ve %65.2 (30/46) idi. Tek değişkenli analizde, KDKp-KDİ ilişkili mortalite için risk faktörleri; yüksek CKİ, tedavinin beşinci gününde klinik yanıtsızlık, hastaneye yatış ve infeksiyon tarihinde yüksek APACHE II skoru olarak bulundu (p<0.05). Çok değişkenli analizde; mortalite için en önemli risk faktörü infeksiyon gününde APACHE II skoru idi (OR: 1.190; %95 CI: 1.088-1.301). Kombinasyon tedavisi veya monoterapinin sağkalım üzerine anlamlı bir etkisi yoktu. Ayrıca, KDKp suşlarının MİK değerleri mortaliteyle ilişkili bulunmadı.

Sonuçlar: KDKp-KDİ’nın hastane mortalitesi %56.1 idi. İnfeksiyon gününde APACHE II skoru mortalite için en önemli prognostik faktördü. Mortalite oranı, kombinasyon (%54.3) ve monoterapi (%45.7) alan hastalar arasında benzerdi.