Evaluation of Skeletal Malocclusion Parameters in Individuals With Different Vertical Direction Face Growth Patterns


Atilla A. O. , Öztürk T.

IV . ULUSLARARASI HIPOKRAT TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 25 - 26 September 2020, pp.160-162

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.160-162

Abstract

OBJECTIVE: To evaluate and compare skeletal parameters defining malocclusion in adult patients with skeletal class I malocclusion with different vertical direction facial growth patterns. METHOD: 60 patients (25 girls, 35 boys) with an average age of 17.72 ± 1.76 years admitted to the orthodontic clinic with the complaint of orthodontic malocclusion were included in the study.Angular measurements showing the sagittal and vertical malocclusion pattern on the lateral cephalometric radiographs of the included patients before the treatment were performed with the Dolphin Imaging (ver. 11,5) program. The patients were divided into three groups according to the SN-GoGn angle (Low-angle, Norm-angle and High-angle). Six angular measurements (for sagittal direction evaluation: SNA, SNB and ANB angles; for vertical direction evaluation: SN-GoGn, SN-PP and Y-axis angle). One-Way ANOVA test and Pearson Correlation test were used for the statistical evaluation of the data obtained.Analysis of statistical data was carried out using SPSS (ver. 24,0) statistical analysis program. Statistical significance value was accepted as p <0.05. RESULTS: As a result of the cephalometric evaluation, all angular measurement values showed statistically significant differences between the groups (p <0.05).Compared to other groups, SNA and SNB values were significantly higher in the Low-angle group, while SN-PP and Y-axis angle values were significantly lower (p <0.05). High-angle group ANB angle values were significantly lower than the low-angle group.SNA angle showed a positive positive correlation with SN-PP angle in all three groups (p <0.05).The SN-GoGn angle showed a positive positive correlation with the Y-axis angle in the High-angle group, while it showed a positive positive correlation with the SN-PP angle in the Norm-angle group (p <0.05). CONCLUSION: Skeletal malocclusion parameters differ in vertical direction according to facial growth pattern. Especially in High-angle cases, SN-GoGn angle and Y-axis and ANB angles are more related than other vertical growth pattern.

Keywords: Skeletal Malocclusion, Facial Growth,vertical Direction

AMAÇ: Farklı vertikal yön yüz büyüme paternine sahip iskeletsel sınıf I maloklüzyona sahip eriĢkin hastalarda maloklüzyonu tanımlayan iskeletsel parametrelerin değerlendirilmesi ve karĢılaĢtırılmasıdır. YÖNTEM: Ortodontik maloklüzyon Ģikâyeti ile ortodonti kliniğine baĢvuran yaĢ ortalaması 17,72±1,76 yıl olan 60 hasta (25 kız, 35 erkek) çalıĢmaya dahil edilmiĢtir. Dahil edilen hastaların tedavi öncesi alınan lateral sefalometrik radyografileri üzerinde sagittal ve vertikal maloklüzyon paternini gösteren açısal ölçümler Dolphin Imaging (ver. 11,5) programı ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Hastalar SN-GoGn açısına göre üç gruba ayrılmıĢtır (Low-angle, Norm-angle ve High-angle). Altı açısal ölçüm (sagittal yön değerlendirmesi için: SNA, SNB ve ANB açıları; vertikal yön değerlendirmesi için: SN-GoGn, SN-PP ve Y-aksı açısı) yapılmıĢtır. Elde edilen verilerin istatistiksel değerlendirmesi için One-Way ANOVA testi ve Pearson Korelasyon testi kullanılmıĢtır. Ġstatistiksel verilerin analizi SPSS (ver. 24,0) istatistiksel analiz programı kullanılarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Ġstatistiksel anlamlılık değeri p<0,05 olarak kabul edilmiĢtir. BULGULAR: Sefalometrik değerlendirme sonucunda tüm açısal ölçüm değerleri gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar göstermiĢtir (p<0,05). Diğer gruplar ile karĢılaĢtırıldığında Low-angle grubunda SNA ve SNB değerleri anlamlı derecede büyük iken SN-PP ve Y-aksı açısı değerleri anlamlı derecede daha düĢük bulunmuĢtur (p<0,05). High-angle grubu ANB açısı değerleri low-angle grubundan anlamlı derecede düĢük bulunmuĢtur. SNA açısı her üç grupta da SN-PP açısı ile pozitif yönlü anlamlı korelasyon göstermiĢtir (p<0,05). SN-GoGn açısı High-angle grubunda Y-aksı açısı ile pozitif yönlü anlamlı korelasyon gösterirken Norm-angle grubunda SN-PP açısı ile pozitif yönlü anlamlı korelasyon göstermiĢtir (p<0,05). Sadece High-angle grubunda SNGoGN açısı ile ANB açısı arasında pozitif yönlü anlamlı bir korelasyon olduğu görülmüĢtür (p<0,05). SONUÇ: Ġskeletsel maloklüzyon parametreleri vertikal yön yüz büyüme paternine göre farklılık göstermektedir. Özellikle High-angle vakalarda SN-GoGn açısı ile Y-aksı ve ANB açıları diğer vertikal büyüme paternlerine göre daha fazla iliĢkilidir.

Anahtar Kelimeler: Ġskeletsel Maloklüzyon,vertikal Yön, Yüz Büyüme