Evaluation of The Bite Forces of İndividuals with Different Occlusion


Creative Commons License

Yavuz İ., Pişgin E.

16. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, İzmir, Turkey, 13 - 17 October 2018, pp.472-473

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.472-473
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Evaluation of The Bite Forces of İndividuals with Different Occlusion

Aim: The aim of this study is to investigate the relationship between bite forces and age, gender, malocclusion and face types in individuals aged 8-18 years old.

Material-Metod: The 694 subjects included in the study were grouped in the direction of the variables and maximum bite forces (MBF) were measured with a transducer positioned between the right and left molar and the incisor teeth was observed. This study was financed was by Erciyes University Scientific Research Projects Coordination Unit and the code is TDH-2016-6469.

Results: Maximum bite force showed insignificant difference between the sexes, found higher in permanent dentition stage compared to that in mixed dentition stage, it has the highest values in the short faced subjects and the lowest values in the long faced subjects and it showed significant differences between malocclusion groups according to Angle classification.

Conclusions: 1. MBF in the permanent dentition stages is higher than in the mix dentition stage.

2. For individuals 8-18 years old MBF showed no significant differences between the genders.

3. According to Angle classification MBF showed significant differences between malocclusions.

4. MBF has the highest values in the short faced subjects and the lowest values in the long faced subjects.

Farklı Oklüzyona Sahip Bireylerdeki Isırma Kuvvetlerinin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi

Amaç: Bu çalışmanın amacı 8-18 yaş arası bireylerde ısırma kuvvetleri ile yaş, cinsiyet, maloklüzyon ve yüz tipi değişkenleri arasındaki ilişkilerin araştırılmasıdır.

Gereç-Yöntem: Çalışmaya dahil edilen 694 kişi söz konusu değişkenler doğrultusunda gruplandırılmış, sağ ve sol molar dişler ile kesici dişler arasına yerleştirilen bir dönüştürücü ile maksimum ısırma kuvvetleri (MIK) ölçülmüştür. Çalışmamız Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından TDH-2016-6469 proje kodu ile desteklenmiştir.

Bulgular: 8-18 yaş arasındaki bireylerde cinsiyete göre maksimum ısırma kuvvetinin istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği, daimi dentisyonda görülen MIK değerlerinin karışık dişlenmede görülen değerlerden yüksek olduğu, yüz morfolojilerine göre değerlendirildiğinde en yüksek kuvvetlerin kısa yüzlü bireylere, en düşük kuvvetlerin uzun yüzlü bireylere ait olduğu ve Angle sınıflamasına göre maloklüzyonlar arasında farklılık olduğu bulunmuştur.

Sonuçlar: 1. Daimi dentisyonda görülen MIK değerleri mix dentisyonda elde edilen değerlerden yüksektir.

2. 8-18 yaş arasındaki bireylerde MIK için cinsiyet farklılığı yoktur.

3. Angle sınıflamasına göre maloklüzyonlar arasında MIK farklılığı tespit edilmiştir.

4. 8-18 yaş arasındaki bireyler MIK açısından yüz morfolojilerine göre değerlendirildiklerinde kısa yüzlü olanlar en fazla ve uzun yüzlü olanlar en düşük kuvvetleri üretmektedirler.