The Effects of Phlorizin on Serum Lipid Profile and Oxidative Stress Parameters in Sheep


Karaca Bekdik I., Onmaz A. C.

Uluslar arası Katılımlı 10. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 June 2013, pp.96-97

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Nevşehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.96-97
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study was analyse the effect of phlorizin application on serum lipid prophile and oxidative stres indicators in sheep. Ten non-lactating and non-pregnant sheep were used in this study. Phlorizin was subcutanously injected at a dosage of 100 mg/kg to each animal. Body weight (BW) and subcutaneous fat thickness (SFT) were measured at the beginning and at the end of the study. Hematological, biochemical parameters including lipid prohile, and oxidative stress indicators were analysed in blood samples obtained before (0th hour) and 12., 24., 48., 72. and 120th hours after the study. Urine samples were analysed at the same time intervals. Liver biopsy materials were obtained from two sheep 24 hours before and after the study for histopathological examinations. Results indicate that phlorizin significantly decreased the mean BW, SFT, total leukocyte (WBC), insulin, glucose, blood urea nitrogene (BUN), creatinin, triglyceride (TG), alkaline phosphatase (ALP), lactate dehydrogenase (LDH), total oxidative status (TOS) ve oksidative stres index (OSI) values (p<0.05), and significantly increased the mean platelets (PLT), hemoglobin (Hgb) and non-esterified fatty acids (NEFA) values (p<0.05). Proteinuria and glycosuria were determined in urine samples. Histopathological examinations revealed a progressive decrease in cytoplasmic lipid vacuoles of hepatocytes after phlorizin administration. This study suggests that phlorizin could be proposed as an antihyperglycemic, antihiperlipidemic and antioxidant agent in sheep. 

Bu çalışmanın amacı koyunlarda phlorizin uygulamasının serum lipid profili ve oksidatif stres indikatörleri üzerine etkinliğini araştırmaktı. Çalışmada 10 adet laktasyonda ve gebe olmayan koyun kullanıldı. Phlorizin 100 mg/kg dozunda her koyuna derialtı yolla enjekte edildi. Çalışma öncesi ve sonrasında koyunların canlı ağırlık (CA) ve sırt yağı kalınlığı (SYK) ölçüldü. Çalışmadan önceki (0. saat) ve sonraki 12., 24., 48., 72. ve 120. saatlerde alınan kan örneklerinde hematolojik analizler ve lipid profilini içeren biyokimyasal parametreler ve oksidatif stres indikatörleri analiz edildi. Aynı saatlerde idrar örnekleri de analiz edildi. Histopatolojik muayene için, çalışmadan 24 saat önce ve sonra iki adet koyundan karaciğer biyopsi örnekleri alındı. Çalışma sonucunda, phlorizinin ortalama CA, SYK, total lökosit (WBC), insülin, glukoz, kan üre nitrojen (BUN), kreatinin, trigliserit (TG), alkalen fosfataz (ALP), laktat dehidrogenaz (LDH), total oksidan seviye (TOS) ve oksidatif stres indeksi (OSI) değerlerini önemli ölçüde azalttığı (p<0.05) ve ortalama trombosit (PLT), hemoglobin (Hgb), esterleşmemiş yağ asitleri (NEFA) değerlerini ise önemli oranda artırdığı belirlendi (p<0.05). İdrar örneklerinde proteinüri ve glikozüri tespit edildi. Histopatolojik muayenede, phlorizin uygulamasından sonra hepatositlerin sitoplazmalarındaki yağ vakuollerinin sayısında azalma görüldü. Bu çalışma koyunlarda phlorizinin antihiperglisemik, antihiperlipidemik ve antioksidan olarak önerilebileceğini gösterdi.