Postpartum sıçan uterusunda beta defesinler


Alan E. , Liman N.

Uluslararası Katılımlı 11. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Denizli, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2012, ss.138-139

  • Basıldığı Şehir: Denizli
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.138-139

Özet

Beta-defensinler ((3-defensin) epiteliyal alanlarda mukozal immun yanıta katkıda bulunan ve bakteri, virus ile

mantarlara karşı antimikrobiyal faaliyet gösteren küçük katyonik moleküllerdir. Dişi génital sistem önemli bir

defensin üretim yeridir. Bu çalışmanın amacı beta defensinlerin bakteriyel kontaminasyona açık olan postpartum

involüsyon sürecindeki sıçan uterusunda lokalizasyonlarını ve bu süreçte uğradığı değişiklikleri

belirleyerek olası fonksiyonlarını ortaya koymaktır. Doğumdan sonra 1., 3., 5., 10. ve 15. günlerde ve kontrol

amaçlı olarak da diöstrüs dönemindeki sıçanlardan anestezi altında alınan uterus doku örnekleri %10'luk

formol-alkol solüsyonunda tespit edildi ve rutin histolojik işlemlerden geçirilerek bloklandı. Bloklardan 5 pm

kalınlığında alınan kesitlere [3-defensin 1, p-defensin 2, (3-defensin 3 ve (3-defensin 4 immunoreaktivitesini

belirlemek için de strepavidin-biotin-peroksidaz yöntemi uygulandı. Preparatlar ışık mikroskobunda (Olympus

BX-51, Japan) değerlendirilerek fotoğraflandı. Post-partum involüsyon sürecinde p-defensin 1 ve 2

immunoreaktivitesi endometriyumun bütün yapısal komponentlerindeki (luminal epitel, kript epiteli, bez

epiteli, stromal hücreler ve kan damarları) hücrelerin hem çekirdeğinde hem de sitoplazmasında tespit edildi

(Şekil 1). (3-defensin 3 ve 4 immunreaksiyonu ise luminal epitel, kript epiteli ve bez epitel hücrelerinin

sitoplazmasında, kan damarlarında endotel hücrelerinin ve stromal hücrelerinin hem sitoplazmasında hem de

çekirdeğinde gözlendi, p-defensin 1-4 immunoreaktivitesi postpartum 1. günde özellikle luminal epitelin apikal

yüzeyinde kuvvetli pozitif iken, postpartum 3. günde p-defensin 3 ve 4 immunoreaksiyonu luminal epitelin hem apikal hem de lateral membranında saptandı. İnsanlarda (B-defensin l-4 'ü n endometriyumun epiteliyal

komponentlerinde ve stromal hücrelerinde eksprese oldukları ve bu ekspresyonların menstrüal siklusa bağlı

olarak değiştiği bildirilmektedir. Bu çalışmada da (B-defensin 1-4'ün endometriyumun tüm yapısal

bileşenlerinde lokalize olduğu ve postpartum 1 ve 3. günlerde endometriyumdaki immun reaksiyonların

postpartum dönemin diğer günleri ile diöstrus dönemindekinden farklı olduğu tespit edilmiştir. Bulgularımız

sıçan uterusunda involüsyon süresince (3-defensinlerin hem uterus dokusunun rejenerasyonunda, hem de olası

patojenik invazyona karşı korunmasında rol oynayabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: p-defensin, immunohistokimya, sıçan, uterus

Beta-defensins ((3-defensins) are small cationic molecules, which contribute to the mucosal immune response

in epithelial regions, and display antimicrobial activity against bacteria, viruses and fungi. The female

reproductive system is a major site of defensin production. The present study was aimed at the determination

of the localization of beta-defensins in the rat uterus during the postpartum involution process, which is

characterized by risk of bacterial contamination, and at the demonstration of their potential functions by

ascertaining the possible changes they undergo in this period. Accordingly, uterine tissue samples were taken

from rats on days 1, 3, 5, 10 and 15 postpartum and in the dioestrus phase. Following routine histological

processing, the sections were ¡mmunostained for 3-defensin 1, (B-defensin 2, (3-defensin 3 and p-defensin 4,

employing primary antibodies. During the postpartum involution process, p-defensin 1 and 2 immunoreactivity

was determined in both the nucleus and the cytoplasm of the entire structural components of the

endometrium. On the other hand, p-defensin 3 and 4 immunoreactions were determined in the cytoplasm of

the cells of the luminal-, crypt- and glandular epithelium, and in both the cytoplasm and the nucleus of the

stromal and endothelial cells. Furthermore, p-defensin 1-4 immunoreactivity on the 1st day postpartum was

particularly strong in the apical surface of the luminal epithelium, whilst on the third day postpartum, pdefensin

3 and 4 immunoreactions were determined in both the apical and lateral membranes of the luminal

epithelium. Literature reports indicate that, in humans, p-defensins 1-4 are expressed in the epithelial

components and stromal cells of the endometrium, and that these expressions vary with the menstrual cycle.

The findings obtained in the present study suggest that, in rats, p-defensins may be involved in the

regeneration of uterine tissue and protection of the uterus from pathogenic invasion during the uterine

involution process.

Keywords: p-defensin, immunohistochemistry, rat, uterus