Klinik olarak nod negatif meme kanserli olgularda non-sentinal lenf nodu metastaz riskini artıran faktörler.


AKCAN A., ABDÜLREZZAK Ü. , ÖZ B., EMEK E. , OK E. , SOZUER E., ...Daha Fazla

13. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 25 Ekim 2015, ss.177

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.177

Özet

Amaç
Aksitter diseksiyon (AD) meme kanserinin bir sentinal lenf nodu(SLN)'nu tutması durumunda altın standarttır.
Ancak bir çok non sentinal lenf nodu (NSLN)'nun tutulmadığı göztenmiştir. Aksilter diseksiyon dikkate değer bir
komp[ikasyon oranında sahiptir. Bu çalışmanln amacı ktiniğimizde ktinik negatif meme kanseri olan, SLN biyopsi
sonucu metastaz gelen ve aksitler disekisyon yapılan olgularda ek bir NSLN metastazını belirleyen ktinikopatolojik
faktörleri belirlemek istedik.
Gereç ve Yöntem
Ocak 2009 ite Ocak 2014 tarihteri arasında'klinik nod negatif olan meme kanseri nedeni ile mastektomi yada meme
koruyu cerrahi yapılan olguların dosy[arı retrospektif olarak analiz editdi. Sentinat lenf nodu (SLN) pozitif olan
olgular çalışmaya dahil editdi. Bu olgular içinde NSLN metastaz ile ktinikopatotojik itişkiyi değertendirmek için tek
değişkenti ana[iz ve çok değ,işkenli regresyon analizi yapıtdı.
Bulgular
İkiyüz otuz sekiz otgu erken evre meme kanseri nedeni opere edildi. Yetmiş üç ( %30.6) otguda SLN'unda metastaz
tespit editdi. Bu çalışma grubunda 49 olguda sadece SLN metastazı tespit editirken geri katan 24 otguda aynı
zamanda NSLN metastazı tespit edildi. Her iki grup arasında yaş ( >50 ve <50), tümör çapı, östrojen reseptör, triple
negatif, tümör grade, multisentrite ve mu[tifokalite durumu açısından anlamlı bir fark yoktu (Tabto 1). Non SLN
metastazı olan olgu[arda progesteron reseptörü (p.0.036), [enfovasküler invazyon (p.0.0004), kapsüt invazyonu
( p<0.0001), Her 2 reseptör (p.0.04) durumu anlamlı yüksek tespit editdi. Multivariate analizde ise [enfovasküler
invazyon [risk oranı (OR) 4.6, %95 güvenirtik aralığı (Cl) 1.31-16.2, p=0.017J ve kapsüt invazyon [risk oranı (OR)
18.2, %95 güvenirtik aralığı (Cl!. 1 .99-167.4, p=0.01] durumu riski artırdığı, progesteros reseptör ve Her 2 pozitifliği
bir risk oluşturmadığı görütdü. (Tabto 2).
Sonuç
Bu çalışmada lenfovasküler invazyon ve kapsül invazyonu non sentinal lenf nodu metastazını betirleyen bağımsız
faktörler olarak tespit edildi