Din Öğretimi Teknolojisi ve Materyal Geliştirme


Korkmaz M.

Kimlik Yayınları, Kayseri, 2019

  • Basım Tarihi: 2019
  • Yayınevi: Kimlik Yayınları
  • Basıldığı Şehir: Kayseri

Özet

Mehmet KORKMAZ, Din Öğretimi Teknolojisi ve Materyal Geliştirme, 202 pp., Kayseri, Laçin Yayınları, 2013.

Bu çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde “Temel Kavramlar”, İkinci bölümde “Din Öğretimi Sürecinin Unsurları ve Din Öğretimi Teknolojisi”, Üçüncü bölümde, “Din Öğretimi Öğretmenlerinin Din Öğretimi Teknolojisi Yeterlikleri”, Dördüncü bölümde “Din Öğretiminde Araç ve Materyal Geliştirme”, Beşince ve son bölümde “Din Öğretiminde Kullanılabilecek Bazı Araç ve Materyaller” konuları ele alınmıştır.

“Temel Kavramlar” başlığını taşıyan birinci bölümde, eğitim-öğretim-din öğretimi, eğitim teknolojisi, din öğretimi teknolojisi, materyal geliştirme gibi kavramlara açıklık getirilmeye çalışılmıştır.

 “Din Öğretimi Sürecinin Unsurları ve Din Öğretimi Teknolojisi” başlığını taşıyan ikinci bölümde, din öğretimi sürecinin temel unsurları olan, öğrenen, öğretmen, öğretim programı (hedef, içerik, eğitim durumları, sınama durumları) eğitim ortamı gibi değişkenlerle din öğretimi teknolojisinin ilişkileri çeşitli boyutlarıyla ele alınmaktadır.

Üçüncü bölümde, “Din Öğretimi Öğretmenlerinin Din Öğretimi Teknolojisi Yeterlikleri” konusu ele alınmıştır. Bu bölümde, değişen eğitim anlayışları bağlamında din öğretimi öğretmenlerinin rolleri, bu roller bağlamında onların sahip olmaları gereken yeterlikler ve özellikle de onların din öğretimi teknolojisine ilişkin yeterlikleri detaylı bir şekilde ortaya konmuştur.

 “Din Öğretiminde Araç ve Materyal Geliştirme”, başlığını taşıyan dördüncü bölümde, din öğretimi sürecinde araç ve materyallerin işlevleri, din öğretiminde materyal geliştirme süreci, materyal seçimini ve geliştirilmesini etkileyen temel faktörler ve materyal tasarımı ilkeleri ele alınmıştır.

Son bölümde ise “Din Öğretiminde Kullanılabilecek Bazı Araç ve Materyaller” konusu ele alınmıştır. Bu çerçevede yararlanılabilecek materyaller, gerçek eşyalar, model/maketler, kuklalar, yapbozlar, kitaplar, dergiler, gazete, dergi kupürleri, resim, fotoğraflar, karikatürler, tablo-grafikler, kavram haritaları, bulmacalar, poster ve afişler, broşürler, panolar, çalışma kağıtları, eğitsel oyun materyalleri, gösterim ve yazı tahtaları, işitsel araçlar, video, vcd gibi görsel araçlar, bilgisayar ve internet gibi konular somut örneklerle desteklenerek ele alınmıştır.

Eğitim bilimleri alanında genel öğretim teknolojileri alanında ayrıca bazı özel öğretim teknolojileri (dil, fen, matematik vb.) çeşitli çalışmalar bulunmakla birlikte din öğretimi alanında bu konuyu başlı başına ele alan bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada gerek örgün gerekse yaygın din öğretimi alanında yararlanılabilecek din öğretimi teknolojisi, öğretim araç ve materyalleri, bunların hazırlık, uygulama, değerlendirme, geliştirme süreçleri konusunda aydınlatıcı bilgiler, örnekler sunulmaktadır. Bu yönüyle bu çalışmanın gerek din öğretimi bilimi alanında gerekse din öğretimi uygulamaları alanında önemli bir boşluğu dolduracağı savunulabilir. Çalışmada ele alınan her bir öğretim araç ve materyalinden sonra bu araç veya materyalin “Hazırlık-Uygulama-Değerlendirme” süreçlerini içeren değerlendirme formları konulmuştur. Böylece kullanılan veya geliştirilen öğretim araç ve materyallerinin işlevselliğinin, materyal geliştirme, kullanma ilkelerine uygunluğunun daha sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi ve daha nitelikli hale getirilmesi öngörülmüştür. Çalışmada yer alan bilgilerin, örneklerin tartışılarak daha işlevsel hale gelmesi, okuyucuların bu süreçte daha etkin rol alması düşüncesiyle, konuların başında, ortalarında, sonlarında, ihtiyaç oldukça sorulara/ etkinliklere yer verilmiştir. Çalışmayı özgün kılan yönlerden birisi de din öğretimi ile ilgili örneklerdir. Özellikle öğretim materyallerinin geliştirilmesi noktasında konuyla ilgili örnekler sunularak, okuyucunun sunulan bilgilerle bu örnekler arasında ilişki kurması amaçlanmıştır. Çalışmada verilen teorik bilgilerin ve somut örneklerin materyal geliştirme çalışmaları sırasında uygulayıcılara yol göstereceği umulmaktadır.