The Effect of Low Dose Ketamine Infusion on Postoperative Acute and chronic Pain after Thoracotomy


Creative Commons License

Seçkin P. S. , ÜLGEY A. , BAYRAM A. , BİÇER C. , OĞUZKAYA F. , Boyaci A.

Dicle Tıp Dergisi, vol.46, no.4, pp.677-684, 2019 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 46 Issue: 4
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.5798/dicletip.661256
  • Title of Journal : Dicle Tıp Dergisi
  • Page Numbers: pp.677-684

Abstract

Amaç: Torakotomi deperioperatif olarak uygulanan düşük doz ketaminin füzyonunun postoperatif akut, kronik ağrı üzerine etkisi araştırılmıştır.

Yöntemler: ASA I-III, 18-65 yaş, 40 hastada çalışıldı. Hastalar randomize olarak iki gruba ayrıldı. İntraoperatif dönemde insizyondan önce 1. Gruba (Grup I, n = 20) ketamin 0,5 mg/kg bolus, idamede 2 mcg.kg-1.dk-1 infüzyon şeklinde 24 saat devam edildi. İkinci gruba (Grup II, n = 20) aynı dozda ve sürede serum fizyolojik uygulandı. Postoperatif analjezi morfin ile hasta kontrollü analjezi şeklinde uygulandı. Hastaların postoperatif dönemdeki istirahat ve hareketli Görsel Analog Skala değerleri, toplam morfin tüketimi, solunum fonksiyon testlerinden FVC, FEV1 ve FEF25-75’in preoperatif ve postoperatif değerleri kaydedildi. Hastalar operasyondan 1 ve 3 ay sonra cerrahi insizyon alanında kronik ağrı yönünden değerlendirildi. Hastalardaki bulantı, kusma, ajitasyon, deliryum, halusinasyon ve sedasyon skorları kaydedildi.

Bulgular: Demografik özellikler ve operasyonel özellikler açısından gruplar arasında istatistiksel fark bulunmadı. İstirahat ve hareketli dönemdeki Görsel Analog Skala değerleri Grup I’de anlamlı düşüktü. Toplam morfin tüketimi de Grup I’de anlamlı olarak daha düşüktü. Solunum fonksiyon testleri açısından gruplar arasında farklılık yoktu. Kronik ağrının, ağrı skorlamasına göre bir ay sonraki gelişme insidansında gruplar arasında farklılık yokken, 3 ay sonraki gelişme insidansı ağrı skorlamasına göre Grup I’de anlamlı olarak daha düşük bulunmuştur. Sedasyon skorları açısından gruplar arasında anlamlı farklılık yoktu. Bulantı, kusma, ajitasyon, deliryum ve halusinasyon gibi yan etkilerin görülme oranı her iki grupta benzerdi.

Sonuç: Torakotomide düşük doz ketaminin füzyonu postoperatif akut ve kronik ağrı tedavisinde etkili bir yöntemdir, analjezik tüketimini azaltmaktadır.