Organizational Adoption of Smart Tourism Technologies in Accommodation Enterprises


Creative Commons License

Karamustafa K., Yılmaz M.

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.13, no.2, pp.1350-1383, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Purpose – The purpose of this study is to contribute to the relevant knowledge accumulation by revealing the factors that affect the organizational adoption of smart tourism technologies in accommodation enterprises.

Design/methodology/approach – Structured interviews were carried out, which is one of the mostly used qualitative data gathering techniques. Primary data were collected through either face-to-face interviews or e-mails held in May-June 2020 with nine managers of accommodation enterprises operating in Antalya and Cappadocia Region which offer different tourism products to different tourist profiles. The data were subjected to inductive content analysis, participants’ responses were tabulated, and direct quotations were included for each interview question.

Findings – As the data analysis reveals, the perceived benefit, compatibility, top management support, firm size, technology competence, customer needs and competitive pressure factors positively affect the organizational adoption of smart tourism technologies in the accommodation enterprises while the complexity factor affects negatively. Moreover, it was stated that the legal regulations as being environmental factor had also positive implications.

Discussion – Although there are studies on the organizational adoption of new technologies in the tourism sector (Wang & Qualls, 2007; Fux & Myrach, 2009; Ozturk et al., 2012; Leung et al., 2015; Nurhadi & Purnomo, 2018), no study available on organizational adoption of smart tourism technologies in accommodation enterprises. The compatibility, firm size, technology competence, customer needs and competitive pressure factors affect positively the organizational adoption of smart tourism technologies in accommodation enterprises. These results are supported by the studies of Ozturk et al. (2012), Wang et al. (2016), Lin (2017), and Yan Xin et al. (2014). In line with these findings, suggestions were made to the academia, practitioners and future studies.

Amaç – Bu çalışmanın amacı, konaklama işletmelerinde akıllı turizm teknolojilerinin kurumsalkabulünü etkileyen faktörleri ortaya çıkararak çalışma alanıyla ilgili bilgi birikimine katkıdabulunmaktır.Yöntem – Nitel araştırma yöntemlerinden yapılandırılmış mülakat tekniğine uygun şekilde görüşmesoruları belirlenmiş ve Mayıs-Haziran 2020 aylarında farklı türdeki turizm ürünü ile farklı profildekituristlere hizmet sunan Antalya ve Kapadokya Bölgesini temsilen de Kayseri ve Nevşehir’de faaliyetgösteren dokuz ayrı konaklama işletmesi yöneticisi ile yüz-yüze görüşülerek ve e-posta yoluyla birincilveri toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde tümevarımcı içerik analizi kullanılmış olup, her birgörüşme sorusuna alınan cevaplar kullanılarak değerlendirmede bulunulmuştur.Bulgular – Verilerin analizi sonucunda; algılanan fayda, uyumluluk, tepe yönetimin desteği, işletmeninbüyüklüğü, teknolojik yeterlilik, müşteri ihtiyaçları ve rekabetçi baskı faktörlerinin konaklamaişletmelerinde akıllı turizm teknolojilerinin kurumsal kabulünü olumlu yönde etkilediği, karmaşıklıkfaktörünün ise olumsuz yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, yapılan görüşmeler sonucundayasal düzenlemelerin de çevresel faktör olarak olumlu yönde etki oluşturduğu ortaya çıkmıştır.Tartışma – Turizm sektöründe yeni teknolojilerin kurumsal kabulüne yönelik literatürde çalışmalarbulunsa da (Wang ve Qualls, 2007; Fux ve Myrach, 2009; Ozturk vd., 2012; Leung vd., 2015; Nurhadi vePurnomo, 2018) akıllı turizm teknolojilerinin kurumsal kabulüne yönelik çalışmalararastlanmamaktadır. Araştırma sonucunda akıllı turizm teknolojilerini benimsemede olumlu etkisininolduğu ileri sürülen uyumluluk faktörünü Ozturk vd. (2012), işletmenin büyüklüğü ve teknolojikyeterlilik faktörünü Wang vd. (2016), müşteri ihtiyaçları faktörünü Lin (2017) ve rekabetçi baskıfaktörünü Yan Xin vd. (2014) destekleyen çalışmalar bulunmaktadır. Elde edilen bulgulardoğrultusunda akademiye, uygulayıcılara ve gelecek çalışmalara önerilerde bulunulmuştur.Amaç – Bu çalışmanın amacı, konaklama işletmelerinde akıllı turizm teknolojilerinin kurumsal kabulünü etkileyen faktörleri ortaya çıkararak çalışma alanıyla ilgili bilgi birikimine katkıda bulunmaktır. Yöntem – Nitel araştırma yöntemlerinden yapılandırılmış mülakat tekniğine uygun şekilde görüşme soruları belirlenmiş ve Mayıs-Haziran 2020 aylarında farklı türdeki turizm ürünü ile farklı profildeki turistlere hizmet sunan Antalya ve Kapadokya Bölgesini temsilen de Kayseri ve Nevşehir’de faaliyet gösteren dokuz ayrı konaklama işletmesi yöneticisi ile yüz-yüze görüşülerek ve e-posta yoluyla birincil veri toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde tümevarımcı içerik analizi kullanılmış olup, her bir görüşme sorusuna alınan cevaplar kullanılarak değerlendirmede bulunulmuştur. Bulgular – Verilerin analizi sonucunda; algılanan fayda, uyumluluk, tepe yönetimin desteği, işletmenin büyüklüğü, teknolojik yeterlilik, müşteri ihtiyaçları ve rekabetçi baskı faktörlerinin konaklama işletmelerinde akıllı turizm teknolojilerinin kurumsal kabulünü olumlu yönde etkilediği, karmaşıklık faktörünün ise olumsuz yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, yapılan görüşmeler sonucunda yasal düzenlemelerin de çevresel faktör olarak olumlu yönde etki oluşturduğu ortaya çıkmıştır. Tartışma – Turizm sektöründe yeni teknolojilerin kurumsal kabulüne yönelik literatürde çalışmalar bulunsa da (Wang ve Qualls, 2007; Fux ve Myrach, 2009; Ozturk vd., 2012; Leung vd., 2015; Nurhadi ve Purnomo, 2018) akıllı turizm teknolojilerinin kurumsal kabulüne yönelik çalışmalara rastlanmamaktadır. Araştırma sonucunda akıllı turizm teknolojilerini benimsemede olumlu etkisinin olduğu ileri sürülen uyumluluk faktörünü Ozturk vd. (2012), işletmenin büyüklüğü ve teknolojik yeterlilik faktörünü Wang vd. (2016), müşteri ihtiyaçları faktörünü Lin (2017) ve rekabetçi baskı faktörünü Yan Xin vd. (2014) destekleyen çalışmalar bulunmaktadır. Elde edilen bulgular doğrultusunda akademiye, uygulayıcılara ve gelecek çalışmalara önerilerde bulunulmuştur.