Diyabetik retinopatinin farklı evrelerinin OCT Anjiografi ile incelenmesi


Şener H.

Presentation, pp.1, 2019

  • Publication Type: Other Publication / Presentation
  • Publication Date: 2019
  • Page Numbers: pp.1
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

GİRİŞ VE AMAÇ:Makula ödemi olmayan non-proliferatif diyabetik retinopatili (NPDR) olgular ile retinopatisi olmayan diyabetik olguların optik koherens tomografi (OKTA) bulguları açısından kontrol grubu ile karşılaştırılması amaçlanmıştır.

YÖNTEM:Hastalar RTVue XR Avanti OKTA cihazının 3mm x 3mm ve 6mm x 6mm "Angio Retina" ve 4,5mm x 4,5mm "Angio Disk" tarama protokolleri ile görüntülendi. Foveal avasküler zon (FAZ), damar yoğunluğu (VD) ve peripapiller retina sinir lifi kalınlığı (RNFL) değerlendirildi.

BULGULAR:47 hastanın 94 gözü çalışmaya alındı (34 kontrol, 33 retinopatisi olmayan diyabet, 27 makula ödemi olmayan NPDR). FAZ alanı ve FAZ çevresinde gruplar arasında anlamlı fark olmadığı görüldü. Bununla beraber foveal yoğunluk (FD) değişiminin NPDR+ grubu ve DM+ DRP- grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olduğu görüldü. Makula kapiller damar yoğunluğunun (VD) tüm katlarda (yüzeyel ve derin plexus) ve tüm maküla bölgelerinde ( fovea, parafovea, perifovea) gruplar arasında anlamlı farklılıklar gösterdiği saptandı. Yüzeyel kapiller damar yoğunluğu NPDR+ grubu ve DM+ DRP-grubunda kontrol grubuna kıyasla anlamlı olduğu görüldü. Derin kapiller damar yoğunluğu ise NPDR+ grubunda DM+DRP- ve kontrol grubuna göre anlamlı idi. Peripapiller sinir lifi kalınlığı açısından gruplar arasında anlamlı fark bulunmazken peripapiller damar yoğunluğundaki değişim NPDR+ ve DM+DRP- grubunun kontrol grubuna göre anlamlı olarak farklı idi.

TARTIŞMA VE SONUÇ:Diyabetik hastalarda erken evrelerde FAZ alanı ve çevresi etkilenmezken foveal dansite ve makülanın damar yoğunluğu erken evrelerde, henüz fizik muayenede retinopati bulguları daha başlamadan etkilenmektedir. Diabetik hastalarda retinopati varlığı ve progresyonu değerlendirilirken invazif olmayan OKTA ile foveal dansite ve makula damar yoğunluğu (özellikle derin kapiller plexustaki) parametrelerini kullanmak nesnel ve güvenilir bir gösterge olabilir. Yine Sadece diabetin varlığı peripapiller damar yoğunluğunu azaltan bir etken olarak ortaya çıkmıştır ve takipte kullabilir.