COVID-19 Geçiren ve Geçirmeyen Sağlık Çalışanlarında İnaktif COVID-19 Aşısı Sonrası Gelişen İstenmeyen Etkilerin Değerlendirilmesi


Creative Commons License

KALIN ÜNÜVAR G., TÜRE YÜCE Z., KAHVECİ H. N., YILDIZ O., AYGEN B.

KLIMIK DERGISI, vol.36, no.1, pp.10-14, 2023 (ESCI) identifier identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 36 Issue: 1
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.36519/kd.2023.3829
  • Journal Name: KLIMIK DERGISI
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scopus, Academic Search Premier, CAB Abstracts, CINAHL, Veterinary Science Database, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.10-14
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET Amaç:Çalışmamızda, SARS-CoV-2 virusu ile daha önce infekte olan ve olmayan sağlık çalışanlarında CoronaVac (Sinovac Life Sciences, Pekin, Çin) aşısı sonrası gelişen istenmeyen etkilerin bir anket çalışmasıyla değerlendirilmesi amaçlandı. Yöntemler: Çalışmaya, 14-24 Ocak 2021 tarihleri arasında ilk doz inaktif CoronaVac aşısı uygulanan 18-65 yaş arası gönüllü sağlık çalışanları dâhil edildi. Katılımcılara ait demografik bilgiler; uygulanan anket ve gelişen yan etkiler ne - deniyle aşı polikliniğine yapılan başvuru verilerinden elde edildi. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 911 sağlık çalışanının 232’sinde COVID-19 geçirme öyküsü mevcuttu. COVID-19 öyküsü olanların yaş ortalaması 36 (20-66) olup %33.6’sı erkekti. Katılımcıların %26.7’si doktor, %34.9’u hemşire ve %20.7’si yardımcı personeldi; 155 (%66.8)’i dâhili, 62 (%26.7)’si cerrahi birimlerde çalışmaktaydı. Gruplar arasında; yaş, cinsiyet, görev durumları ve çalıştıkları birimler arasında anlamlı bir fark bulunmadı. COVID-19 öyküsü olan grubun %25.9’unda kronik bir hastalık mevcut olup en sık görülen %5.6 oranıyla astımdı. Alerji öyküsü; COVID-19 geçiren grupta %4.3, geçirmeyen grupta ise %7.8 oranındaydı (p=0.070). COVID-19 öyküsü olanlarda aşı sonrası is - tenmeyen etki görülme durumu %62.9 oranıyla daha yüksekti; öyküsü olmayanlarda ise bu oran %57.1 olarak tespit edildi. En sık gelişen istenmeyen etki baş ağrısı olup COVID-19 geçiren grupta geçirmeyenlere göre anlamlı düzeyde yüksek olarak bulundu (%36.6 ve %27.7; p=0.01). Sonuç: Çalışmamızda, COVID-19 geçirme öyküsü olan bireylerde aşı sonrası istenmeyen etki oranlarının yüksek olduğu görüldü. Bu durumun daha çok gelişen antikor yanıt oranları ile ilişkili olabileceği düşünülmekle birlikte; olgu sayısının yetersiz olması, infeksiyon ve aşı sonrası oluşan antikor yanıtının da bilinmemesi çalışmanın kısıtlılıkları olarak bu sonucu çıkarmayı mümkün kılmamaktadır