HEKİM MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASINDA RİZİKONUN GERÇEKLEŞTİĞİ ANIN TESPİTİ


Creative Commons License

Yıldırım H.

V. ULUSAL TIP HUKUKU VE TIBBİ BİLİRKİŞİLİK KONGRESİ, Aydın, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2018, ss.15

  • Basıldığı Şehir: Aydın
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayısı: ss.15

Özet

HEKİM MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASINDA RİZİKONUN GERÇEKLEŞTİĞİ ÂNIN TESPİTİ

Hakan YILDIRIM[*]

ÖZET

Hekim mesleki sorumluluk sigortası, hekimlerin mesleki faaliyeti ifa ederken tıbbi kötü uygulama (tıbbi malpraktis) sonucu verdiği zararlara bağlı olarak sözleşme süresi içinde kendisine yapılan tazminat taleplerine, bu taleple bağlantılı yargılama giderleri ile hükmolunacak faize ve sigortalı aleyhine ileri sürülen tazminat talebine ilişkin makul giderlere karşı poliçede belirlenen limitler dahilinde teminat sağlayan bir mali sorumluluk sigortasıdır.

Hekim mesleki sorumluluk sigortasında riziko, sorumluluktur. Sigorta sözleşmesinin temel unsuru olan ve kısaca kayıp tehlikesi olarak tanımlayabileceğimiz rizikonun hangi anda ve koşulda gerçekleştiğinin tespiti büyük önem arz etmektedir. Nitekim sigortacının pasif halde bulunan himaye sağlama borcu, rizikonun gerçekleşmesiyle birlikte aktif hale gelmektedir. Dolayısıyla rizikonun gerçekleştiği ânı tespit etmek, rizikonun yer ve zaman bakımından sigorta himayesi kapsamında olup olmadığı ve hangi sigortacının zararı tazmin etmesi gerektiğini tespit etmek bakımından da önemlidir.

Ülkemizde hekim mesleki sorumluluk sigortası, Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ile düzenlenmiştir. Genel Şartlar B.1. maddesinde rizikonun gerçekleşmesi ânı, talep esası (claims made) olarak bilinen tekniğe göre düzenlenmiş ve sigorta himayesinin geçerli olacağı zaman dilimi belirlenmiştir.

Konunun taşıdığı önem nedeniyle sorumluluk sigortalarında rizikonun gerçekleşme anına ilişkin çok canlı, çetin tartışmalar yapılmış ve çeşitli teoriler ortaya atılmıştır. Genel Şartlar’da rizikonun gerçekleşmesi ânının özel olarak düzenlenmesine rağmen, ileri sürülen teorilerin irdelenmesi ve getirilen düzenlemenin bu teorik ayrımdaki yerinin saptanması gerekmektedir. Ayrıca Genel Şartlar’da getirilen düzenlemenin niteliği, hekim mesleki sorumluluk sigortası mahiyetine uygunluğu ve uygulamada doğurduğu sonuçlar üzerinde de durmak gerekir. Tebliğimizde, zikrettiğimiz bu kapsam ve amaçlar ortaya konularak, hekim mesleki sorumluluk sigortasında rizikonun gerçekleştiği ânın tespiti ve buna ilişkin tartışmalar ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası, Tıbbi Kötü Uygulama, Mesleki Sorumluluk, Riziko.

 

 

 

 


[*] Arş. Gör., Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı,  hakanyildirimhttp://aves.erciyes.edu.tr/Resim/png.pngerciyes.edu.tr