Bilim ve Sanat Merkezi’nde Yürütülen Proje Çalışmalarına İlişkinÖğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Nacaroğlu O., Arslan M., Bektaş O.

Asya Öğretim Dergisi, vol.7, no.2, pp.1-21, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 2
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Asya Öğretim Dergisi
  • Journal Indexes: EBSCO Education Source
  • Page Numbers: pp.1-21
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araĢtırmada, Bilim ve Sanat Merkezi’nde yürütülen proje çalıĢmalarına iliĢkin öğretmen görüĢlerinin

değerlendirilmesi amaçlanmıĢtır. AraĢtırmada, nitel araĢtırma yöntemi desenlerinden durum çalıĢması

kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın çalıĢma grubunu Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan bir Bilim ve Sanat

Merkezi’nde çalıĢan, ulusal ve uluslararası proje çalıĢmalarında danıĢmanlık görevini üstlenmiĢ sekiz

öğretmen oluĢturmaktadır. AraĢtırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmıĢ görüĢme formu

kullanılmıĢ olup görüĢme formunun hazırlanmasında uzman görüĢüne baĢvurulmuĢtur. Veri analizinde

betimsel analiz yöntemi kullanılmıĢtır. Elde edilen bulgular doğrultusunda kodlar ve kategoriler

oluĢturulmuĢtur. Katılımcılar proje çalıĢmalarının birçok faydası olduğunu ifade etmelerine rağmen proje

çalıĢmalarında; konu belirleme, alan yazın tarama, süreci yönetme, raporlaĢtırma, öğrenci, jüri üyeleri,

veri toplama aracı ve kurum konuları hakkında birçok problemlerle karĢılaĢtıklarını da ifade etmiĢlerdir.

Katılımcıların belirttikleri problemlere yönelik çözüm önerileri; proje tabanlı öğrenmenin

yaygınlaĢtırılması, proje çalıĢmalarına bütçe ayrılması, öğrencilerin kaynaklara ulaĢımının

kolaylaĢtırılması, öğrencilere malzeme ve veri toplama aracına ulaĢma noktasında gerekli imkanların

verilmesi, Bilim ve Sanat Merkezi binalarının proje çalıĢmalarına uygun Ģekilde tasarlanması,

öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik projelerin yapılması ve jüri üyelerinin öğrencilerin

geleceklerinde bilimsel araĢtırma süreçlerine ilgilerini artıracak nitelikte davranıĢ sergilemelerinin

gerektiği yönündedir. Bu sonuçlardan hareketle, proje çalıĢmalarının yoğun olarak yürütüldüğü Bilim ve

Sanat Merkezleri’nde öğrenci ve öğretmenlere; proje konusunun belirlenmesi, sürecin yönetilmesi ve

proje raporunun oluĢturulması baĢlıklarında belli dönemlerde eğitimlerin verilmesi önerilmektedir.