Farklı yem bezelyesi (Pisum arvense) genotiplerinin tanelerinin yem içeriği yönünden karşılaştırılması


KAPLAN M. , Kökten K., Arslan M. , Özdemir S., Seydoşoğlu S.

Türkiye 5. Uluslararası Katılımlı Tohumculuk Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 19 - 23 October 2014, pp.363-368

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Diyarbakır
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.363-368

Abstract

Breeding materials and cultural crops should be investigated with regard to not only yield parameters but
also feed quality based on resistance against abiotic and biotic stress conditions. The present study was
conducted to compare feed quality parameters of 11 different forage pea genotypes. Results revealed
relatively different outcomes with regard to chemical compositions of forage pea kernels. ADF varied
between 8.35-14.34%, NDF between 18.65-36.48%, crude protein between 20.39-31.63%, crude ash
between 2.43-5.55%, crude oil between 1.27-1.87%, digestible dry matter ratio between 77.73-82.39%,
dry matter consumption between 3.29-6.64% and relative feed value varied between 209.30-404.17.
Current findings indicated the proper selection of breeding material and culture materials.

Islah materyalleri ve kültürü yap??lan bitkiler; verim özelli??i yönünden incelendi??i gibi biotik ve abiotik stres
ko??ullar??na dayan??kl??l??klar?? yan??nda yem kalitesi gibi özellikleri bak??m??nda da de??erlendirilmelidir. Bu
çal????mada 11 adet bezelye çe??it ve hatlar??n??n tanelerinin besleme özellikleri yönünden kar????la??t??r??lmas??
amaçlanm????t??r. Yap??lan çal????ma sonucunda yem bezelyeleri tanelerinin kimyasal kompozisyonlar?? aras??nda
oldukça farkl??l??klar gözlemlenmi??tir. ADF oran?? %8.35-14.34, NDF oran?? %18.65-36.48, ham protein oran??
%20.39-31.63, ham kül oran?? %2.43-5.55, ham ya?? oran?? %1.27-1.87, sindirilebilir kuru madde oran??
%77.73-82.39, kuru madde tüketimi %3.29-6.64 ve nispi yem de??eri ise 209.30-404.17 aras??nda
de??i??mi??tir. Ara??t??rma sonuçlar??na göre gerek ??slah materyali olarak gerekse tarla tar??m?? için materyal
seçiminde amaca uygun seçimlerin yap??lmas?? çok önemli oldu??u belirlenmi??tir.