VIEWS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS ON WATER FOOTPRINT, WATER AWARENESS AND WATER LITERACY


Creative Commons License

Özerdinç F., Hamalosmanoğlu M.

Anadolu Öğretmen Dergisi, vol.5, no.2, pp.296-315, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The aim of this study is to reveal the opinions of the sixth grade students who take the Science Applications course

about water footprint, water literacy and water awareness. In this study, the descriptive research design, which is

one of the qualitative research designs, was used. Therefore, within the scope of this research, six students who

did water-related activities during an academic year in the Science Applications course were selected as the study

group. Six students in the study group were studying in the sixth grade of a public school in the 2020-2021

academic year and attended the Science Applications course. In the study, a seven-question interview form

prepared by the researcher was used as data collection tool. During the data collection process, interviews were

conducted with the students and these interviews were recorded. Then the audio recordings of the interviews were

transcribed. The data obtained from the study were explained by content analysis. The data obtained from the

interviews were interpreted and presented by creating themes, categories and codes. The validity and reliability of

this study was supported by the researcher. Some of the codes obtained from the findings are the source of life

regarding water, dams related to water resources, to be aware of water regarding water literacy, calculating the

amount of water we spend regarding water footprint and awareness raising activities related to water awareness

can be given as examples. The results obtained in this study show that water literacy can be gained at the secondary

school level.

Bu çalışmanın amacı Bilim Uygulamaları dersini alan ortaokul altıncı sınıf öğrencilerinin su ayak izi, su

okuryazarlığı ve su farkındalığı hakkındaki görüşlerinin ortaya çıkarılmasıdır. Bu çalışmada nitel araştırma

desenlerinden biri olan betimsel araştırma deseni kullanılmıştır. Bu araştırma kapsamında Bilim Uygulamaları

dersinde bir eğitim yılı boyunca su ile ilgili etkinlikler yapan altı öğrenci çalışma grubu olarak seçilmiştir. Çalışma

grubundaki altı öğrenci 2020-2021 eğitim öğretim yılında bir devlet okulunun altıncı sınıfında okumakta olup

Bilim Uygulamaları dersine katılmışlardır. Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan

yedi soruluk görüşme formu kullanılmıştır. Veri toplanma sürecinde öğrencilerle görüşmeler yapılmış ve bu

görüşmeler kayıt altına alınmıştır. Daha sonra görüşmelerin ses kayıtları yazıya aktarılmıştır. Çalışmadan elde

edilen veriler içerik analizi ile açıklanmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler anlamlandırılmış ve temalar,

kategoriler ve kodlar oluşturularak sunulmuştur. Bu araştırmanın geçerlik ve güvenirliği araştırmacı tarafından

desteklenmiştir. Bulgulardan elde edilen kodlardan bazıları su ile ilgili olarak yaşam kaynağı, su kaynakları ile

ilgili olarak barajlar, su okuryazarlığı ile ilgili olarak suyun farkında olmak, su ayak izi ile ilgili olarak harcadığımız

su miktarını hesaplamak ve su farkındalığı ile ilgili olarak bilinçlendirme çalışmaları örnek verilebilir. Bu

çalışmada elde edilen sonuçlar su okuryazarlığının ortaokul seviyesinde kazandırılabileceğini göstermektedir.