İnvolüsyon dönemindeki sıçan uterusunda epidermal büyüme faktörü reseptörleri


Alan E. , Liman N. , Sağsöz H.

11. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Denizli, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2012, ss.139-140

  • Basıldığı Şehir: Denizli
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.139-140

Özet

Uterusda epiteliyal ile stromal hücrelerde eksprese edilen ve reseptörler tarafından aktive edilen büyüme

faktörleri uterusun gelişmesini stimüle etmede önemli bir role sahiptirler. Bu çalışmanın amacı

endometriyumdaki doku kaybını ve takiben doku rejenerasyonunu içine alan involüsyon sürecinde, sıçan

uterusunda postpartum 1. günden başlayarak Epidermal Büyüme Faktörü reseptörlerinin (EGFR)

lokalizasyonlarını ve involüsyon sürecinde uğradığı değişiklikleri belirleyerek bu süreçteki olası fonksiyonlarını

ortaya koymaktır. Doğumdan sonra 1., 3., 5., 10. ve 15. günlerde sıçanlardan anestezi altında alınan uterus

doku örnekleri %10'luk formol-alkol solüsyonunda tespit edildi ve rutin histolojik işlemlerden geçirilerek

bloklandı. Bloklardan 5 pm kalınlığında alınan kesitlere erbB-1, erbB-2, erbB-3 ve erbB-4 immunoreaktivitesini

belirlemek için de strepavidin-biotin-peroksidaz yöntemi uygulandı. EGFR'nin postpartum süreç boyujıca sıçan

uterusunun luminal epitel, glandular epitel, stroma, miyometriyum ve damar endotelinde membransel ve

sitoplazmik reaksiyon gösterdikleri ancak bu reaksiyonların involüsyon sürecine bağlı olarak değişim

göstermedikleri tespit edildi. ErbB-1 ve erbB-2 luminal epitel hücrelerinin hem apikal, hem de lateral

membranında, glandular epitel hücrelerinin ise sadece apikal membranında gözlendi. ErbB-3 uterusun hiçbir

yapısal unsurunda bulunmazken, ErbB-4 luminal ve glandular epitel hücrelerinin hem sitoplazmalarında, hem

de membranlarında kuvvetli pozitifti. Epidermal büyüme faktörü ve reseptörleri EGF sistemi olarak

tanımlanmaktadır. Bu sistem uterus hücrelerinin gelişimi, çoğalması, farklılaşması ve embriyogenezis gibi

çeşitli olaylarda temel bir role sahiptirler. Çeşitli memelilerde seksüel siklus süresince erbB ailesinin bütün

üyelerinin uterusun luminal ve glandular epitelinde eksprese edildiği saptanmıştır. Çalışmamızda da

postpartum involüsyon süresince erbB reseptörlerinin özellikle luminal ile glandular epitelde lokalize olması epitel hücrelerinin çoğalma ve farklılaşmalarını uyararak endometriyal rejenerasyonunda ve uterusun bir

sonraki gebelik için hazır hale getirilmesinde rol oynadığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: endometriyum, epidermal büyüme faktörü reseptörleri, involüsyon, sıçan

The growth factors, which are expressed in uterine epithelial and stromal cells and are activated by receptors,

play an important role in the stimulation of uterine development. The objective of this study was to evaluate

the localization of Epidermal Growth Factor Receptors (EGFR) and the alterations they undergo in the rat

uterus starting from the first day postpartum, during the involution process, characterized by endometrial

tissue loss and subsequent tissue regeneration. For this purpose, uterine tissue samples were taken from rats

on days 1, 3, 5, 10 and 15 postpartum. Following routine histological processing, the sections were

immunostained for erbB-1, erbB-2, erbB-3 and erbB-4, employing primary antibodies. EGFRs displayed

membrane and cytoplasm reactions in the luminal epithelium, glandular epithelium, stroma, myometrium and

endothelium of the rat uterus throughout the postpartum period. However, these reactions did not alter with

the involution process. ErbB-1 and erbB-2 was determined in both the apical and lateral membranes of luminal

epithelial cells, and in only the apical membrane of glandular epithelial cells. While ErbB-3 was not observed in

any of the uterine structural components, ErbB-4 was strong in both the cytoplasm and the membrane of

luminal and glandular epithelial cells. EGF and its receptors are referred to as the EGF system. This system

has a fundamental role in several processes, including the development, reproduction and differentiation of

uterine cells and embryogenesis. In several mammalian species, all members of the erbB family are expressed

in the uterine luminal and glandular epithelium. Similarly, in the present study, the particular localization of

erbB receptors in the uterine luminal and glandular epithelium throughout the postpartum involution period

suggests that these receptors are involved in stimulating the reproduction and differentiation of epithelial cells,

thus, in maintaining endometrial regeneration and the preparedness of the uterus for the next conception.

Keywords: endometrium, epidermal growth factor receptors, involution, rat