Evaluation of the Code.org Online Coding Platform Curriculum


Çavdar L., Kılıçer K., Emmioğlu Sarıkaya E.

Milli Eğitim, vol.51, no.233, pp.689-714, 2022 (Scopus) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 51 Issue: 233
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.37669/milliegitim.799492
  • Journal Name: Milli Eğitim
  • Journal Indexes: Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.689-714
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, it was aimed to evaluate the Course 2 unit of Code.org, one of the coding teaching online platforms. Within the scope of the study, "Tyler's Objective-Centered Evaluation Model" was taken as basis. In the study, quantitative and qualitative data obtained from descriptive and experimental methods were interpreted together. Researcher notes, achievement test, observation form, student opinion form and program evaluation questionnaire were used as data collection tools. In addition, the statistics presented on the Code.org platform were also used. In the study, a total of 22 hours of application was carried out with 22 students at the secondary level, adhering to the teaching program offered by the platform. According to the research findings, it was observed that there was a statistically significant increase in the achievement test average scores in favor of the posttest, but this increase was not sufficient in ensuring high success in coding. It was observed that the students who participated in the study gave positive opinions about the Code.org applications and the teachers evaluated the Code.org curriculum as "moderately sufficient". Based on these findings, it is recommended to make the revisions and use the Code.org Course 2 unit in teaching coding.

Bu araştırmada, kodlama öğretimi çevrimiçi platformlarından biri olan Code.org’un Kurs 2 ünitesinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında “Tyler’ın Hedefe Dayalı Değerlendirme Modeli” temel alınmıştır. Çalışmada betimsel ve deneysel yöntemlerden elde edilen nicel ve nitel veriler bir arada yorumlanmıştır. Veri toplama araçları olarak araştırmacı notları, başarı testi, gözlem formu, öğrenci görüş formu ve program değerlendirme anketi kullanılmıştır. Ayrıca, Code.org platformu üzerinde sunulan istatistiklerden de yararlanılmıştır. Çalışmada, platformun sunduğu öğretim programına sadık kalınarak ortaokul seviyesindeki 22 öğrenciyle toplam 22 saatlik uygulama gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulgularına göre başarı testi ortalama puanlarında son test lehine istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir artışın olduğu ancak bu artışın kodlamada yüksek başarıyı sağlamada yeterli olmadığı görülmüştür. Çalışmaya katılan öğrencilerin Code.org uygulamalarına ilişkin olumlu görüş bildirdikleri, öğretmenlerin ise Code.org öğretim programını “orta derecede yeterli” olarak değerlendirdikleri görülmüştür. Bu bulgulara dayanarak Code.org Kurs 2 ünitesinin daha yeterli hale getirilmesi için revizyon yapılması ve kodlama öğretiminde kullanılması önerilmektedir.