Nişasta bazlı şekerin uzamsal öğrenme performansı üzerine etkisinin sıçanlarda incelenmesi


Bayar Y., Temeltaş A., Herdem H., Dursun N. , Süer C.

16.Ulusal Sinirbilim Kongresi 2018 , İstanbul, Türkiye, 20 - 23 Mayıs 2018, ss.146

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.146

Özet

AMAÇ: Mısır ve şeker pancarı nişastasından elde edilen farklı fruktoz içerikleri ile beslenen sıçanlarda hipokampüs bağımlı öğrenmede bir farklılık olup olmadığını anlamak. GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışma dahilinde 48 adet postnatal 21. günündeki erkek Wistar Albino sıçanlar rastlantısal olarak 3 gruba ayrıldı. YFMŞ grubuna mısır şurubu (Karbonhidrat oranı: % 11; n=16); ŞP grubuna şeker pancarı (Karbonhidrat oranı: % 11; n=16) ve KK grubuna standart sıçan diyeti (21 gün süreyle oral yoldan) verildi (n=16). Bütün sıçanlar, sırasıyla, hipokampüs bağımlı öğrenmenin değerlendirilmesine spesifik ve yüksek duyarlıklı bir test olan Morris su tankında tersini öğrenme paradigması ile test edildi. Gizli platformun orjinal yerinin öğrenilmesi için ardışık 4 gün; günde 4 kez (20’şer dk ara ile) test edildi ve son denemeden 24 saat sonra probe denemesi yapıldı. Altıncı gün, platformun yeri değiştirildi ve sıçanlar 2nci yerin öğrenilmesi için ardışık 3 gün; günde 4 kez (20’şer dk ara ile) test edildi. Suya bırakılan sıçanın, altmış saniyelik süre içerisinde platformu bulmaması haline onlara bir çubuk ile yardım edildi. Tüm denemeler Noldus Video izleme ve analiz sistemi kullanılarak kayıt edildi, sıçanların davranışları değerlendirildi. BULGULAR: Performans platforma olan ortalama uzaklık cinsinden değerlendirildiğinde, YFMŞ grubunun ŞP grubuna göre daha anlamlı derecede daha uzakta bulunarak yüzdükleri bulundu. Probe denemesinde ŞP grubu sıçanların YFMŞ grubu sıçanlara göre hedef kadranda anlamlı düzeyde daha fazla zaman geçirdiği belirlendi. Kontrol grubu ile Yüksek fruktozlu mısır şurubu grubunun sınırda anlamlı çıkmasının sebebi ise,deney hayvanlarının günlük beslenme sürelerinin 21 gün gibi kısa sürede gerçekleşmesi ve hayvanların şehir dışından geldiği için strese maruz kalmasından kaynaklandığı düşünüldü. SONUÇ: Öğrenme üzerinde belirgin bir bozulma olmasada, bellek fonksiyonları üzerinde yüksek fruktozlu mısır şurubu olumsuz etkileri gözlemlenmiştir. Anahtar Kelimeler: hipocampüs, sıçan, yüksek fruktozlu mısır şurubu,pancar şekeri

Objective: To determine whether there is a difference in hippocampal-dependent learning in rats fed with different fructose contents from corn and sugar beet starch. Methods: It was used 48 postnatal (21-day) old male Wistar Albino rats were divided into 3 groups. Corn syrup (Carbohydrate ratio: 11%, n=16) for HFSC group; Sugar beet (Carbohydrate ratio: 11%, n=16) for the SB group and a standard rat diet (oral route for 21 days) was given to the Control group (n=16).All rats were tested with (a specific and highly sensitive test ) the reverse learning paradigm in the Morris water tank, to assess hippocampus-dependent learning, respectively. 4 consecutive days for the original location of the hidden platform to be learned; were tested 4 times a day and the probe was tested 24 hours after the last attempt. On the sixth day, the platform was relocated and rats were given 3 consecutive days to learn the 2nd place; were tested 4 times a day. All experiments were recorded using the Noldus video monitoring and analysis system to evaluate rats,s behavior. Results: When the performance was evaluated as the average distance from the platform, the HFSC group was found to make significantly longer distant than that in the SB group. It was determined that the SB group spent significantly more time on the target than that in the HFSC group. The control and HFSC groups were considered to be significantly at the border because it was thought that the daily feeding periods of experimental animals were short (21 days) and also the animals were exposed to stress because they came from other city. Conclusion: HFSC adverse effects on memory functions have been observed in the presence of insignificant impairment in learning. Keywords: Hipocampus, rat, high fructose corn syrup, beet sugar