Nineden-Dededen, Toruna Bilgi Ve İletişim Teknojilerine İlişkin Metoforik Algılar


Creative Commons License

AKGÜL H.

3. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi 2016 (3rd ICSSCA),, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2016, pp.352-364

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.352-364
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

FROM GRANDPARENTS TO GRANDCHILDREN: METAPHORIC PERCEPTIONS CONCERNING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

 

Introduction and Aim: Rapid changes and developments have occurred for information and communication technologies in recent years. While the youth and children adapt to these changes and developments very quickly, the elderly are not able to catch this speed. For this reason, technology might be perceived as a problem for old people in some cases. The aim of this study is to determine perceptions of grandparents and their grandchildren concerning information and communication technologies through metaphors. 

Method: This is a qualitative study.  The sample of the study consisted of a total of 40 people who were determined based on voluntariness. The study was conducted on 20 grandmothers or grandfathers, aged 65 years and older, who were living in the city of Kayseri, and 20 children who were their grandchildren, in 2016.  Opinions of the participants included in the study were taken by giving several sentences in form of “Computer/tablet is like………………; because…...”  to them.  It was tried to determine with which metaphors the participants will reveal their perceptions concerning computer technologies and also common characteristics of metaphors.

Results and conclusion: Content analysis method was used as appropriate to qualitative research design for evaluation of the obtained data. Metaphors concerning information and communication technologies were categorized. These categories were formed as “Time-wasting tool”, “Harmful inventions”, “Essential needs”, “Inventions making the life easier”. While the grandchildren expressed information and communication technologies by using positive metaphors, the grandmothers and grandfathers commented them by using negative metaphors.

 

Key Words: Information and Communication Technologies, Grandmother, Grandfather, Grandchildren, Metaphor. 

Giriş ve Amaç: Son yıllarda bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı değişim ve gelişme yaşanmaktadır. Bu değişim ve gelişmeye gençler, çocuklar çok hızlı uyum sağlarken, yaşlılar bu hızı yakalayamamaktadırlar.  Bu sebeple yaşlı bireyler için teknoloji bazı durumlarda sorun olarak algılanabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, ninelerin, dedelerin ve torunlarının bilgi ve iletişim teknolojilerine ilişkin algılarını metaforlar yoluyla belirlemektir.

Yöntem: Araştırma nitel bir araştırmadır. Gönüllülük esasına göre belirlenen toplam 40 kişi araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırma 2016 yılında Kayseri ilinde yaşayan 65 yaş ve üstü 20 nine veya dede ile bunların torunları olan 20 çocuk üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamındaki katılımcılara “Bilgisayar/tablet ………………a/e benzer; çünkü …………….”  biçimindeki birkaç cümle verilerek, görüşleri alınmıştır. Katılımcıların bilgisayar teknolojilerine ilişkin algılarını hangi metaforlarla ortaya koyacakları hem de ortaya çıkacak metaforların ortak özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır.

Bulgular ve Sonuç: Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde nitel araştırma desenine uygun olarak içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Bilgi ve iletişim teknolojilerine ilişkin metaforlar kategorilere ayrılmıştır. Bu kategoriler “Zaman geçirme aracı”, “Zararlı icatlar” “Zaruri ihtiyaç”, “Hayatı kolaylaştıran icatlar” şeklinde oluşturulmuştur. Bilgi ve iletişim teknolojilerini torunlar olumlu metaforlarla ifade ederken; nine ve dedeler olumsuz metaforlarla yorumlamışlardır.

Anahtar Sözcükler: Bilgi ve iletişim Teknolojileri, Nine, Dede, Torun, Metafor.