PAKLİTAKSEL’İN OLUŞTURDUĞU TESTİS HASARI ÜZERİNE RESVERATROL’ÜN KORUYUCU ETKİSİNİN İNCELENMESİ


Creative Commons License

Bilgici P., Balcıoğlu E. , Yakan B.

Sağlık Bilimleri Dergisi, sa.3, ss.158-163, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.158-163

Özet

Çalışmamızda kemoterapötik etkiye sahip olan Paklitaksel (PAC)’in sıçanların testisi üzerinde oluştur-duğu hasarda antioksidatif etkiye sahip olan Resveratrol (RES)’ ün koruyucu etkisinin olup olmadığı araştırılmıştır.

Çalışmada Wistar albino türü erkek sıçanlar her grupta 10'ar hayvan olacak şekilde kontrol, PAC (10mg/kg), RES (10mg/kg) ve PAC+RES (10mg/kg+10 mg/kg) olarak 4 gruba ayrıldı. Dokuların genel yapısının değer-lendirilmesi için Hematoksilen&Eozin ve apoptozisi değerlendirmek için TUNEL metodu kullanıldı. Biyo-kimyasal olarak testis dokusunda malondialdehyde (MDA), katalaz (CAT) ve süperoksitdismutaz (SOD) değerlerine bakıldı.

Sonuç olarak, dokular histopatolojik olarak değerlendi-rildiğinde diğer gruplardan farklı olarak PAC grubunda epitelde düzensizlikler ve nekrotiktübüllerin sayısında artış, bağ dokusu alanlarında genişleme gözlendi. TUNEL yöntemi sonuçlarına göre PAC grubunda TUNEL pozitif hücre sayısı kontrol, RES ve PAC+RES gruplarıy-la kıyaslandığında artış tespit edildi.Testis dokusundaki MDA, CAT ve SOD değerleri kıyaslandığında ise gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmadı (p>0,05). So-nuçta PAC birçok organı etkilediği gibi testis dokusunda da çok ciddi hasarlar oluşturmaktadır. Bu hasarı engel-lemek için PAC kullanımı sırasında RES’ün de kullanıl-ması testiste koruyucu ve düzeltici olabilir.