Üstün Yetenekli Çocukların Eğitiminde Bir Model Önerisi: Bilim Evi Kulüp Çalışması


KARABULUT R.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.37, pp.61-69, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Information society, knowledge has become the major source of real wealth-creating capital and is a community. Information society has become on human intelligence and creativity to be effective in the community, the school is not the place of the information, the information must be an organization that makes crafting. Information crafting, ideas and symbols is to remove new and useful results. In the new century of science and technology, will determine the fate of humanity and the country is expected to be the major factors. Science, technology policy, for all sectors of the country which is one of the most important locomotive power of science and technology, social welfare and economic transformation towards creating added value is one of the most important tools. Producing a structure must adapt to the educational system. At this point, if defined in Project-Based Learning approach, Project Based Learning to improve the bill, to dream, to plan, to invent a learning based approach. Project-based learning objectives for complex mental problems to solve, in cooperation (to work, to the problems encountered different proposed solutions to its activities, as a result of a product reveal and long-term life-long learner autonomy gained solves problems, is to train individuals. These goals depending on the content in changes occur. Committed to being bound to a textbook lessons, instead of having in-depth knowledge in the subject areas, and in particular it is necessary to turn to different sources.

At this point, " How a teacher, how a school?" Question in response to the learner, the school, without walls, school, development and technology specialist teachers in the form of process evaluations related to a variety of models can be developed (Oguz et al, 2004). Contemporary science teaching less about deeper learning by providing information that reaches them, which can use this information, scientific thinking, the main purpose of science is to educate individuals capable of. Gifted and talented children are the nature of our country's most important human power. But in this case how far we could get a very important national or how much we care about these events to answer the question put forth a lot when we're not at a point arises. Gifted education in our history was cared about and one of the most important dignitaries with the ruling elite were educated in the schools of this type. Enderun in history in this context need to evaluate schools. One of the nation's largest waste and they are not wasting their thinking brain is on disinvestment. Too late to reap the benefits of investment in human data but also the destiny of a nation determines the educational and cultural.

Keywords:

 

 

Project based learning, science house, the science society, creativity, science and technology, gifted education, giftedness

 

Öz

Bilgi toplumu, bilginin gerçek sermaye ve zenginlik yaratan başlıca kaynak haline geldiği bir toplumdur. Bilgi toplumu insanın zekâsı ve yaratıcılığı üzerinde gerçekleşmektedir. Bilgi toplumunda etkili olabilmesi için, okulların bilgilendirme yeri değil, bilgi işçiliği yapan bir organizasyon olması gerekir. Bilgi işçiliği, fikir ve sembollerden yeni ve kullanışlı sonuçlar çıkartmaktır. Yeni yüzyılda bilim ve teknolojinin, insanlığın ve de ülkelerin yazgısını belirleyecek başlıca etken olması öngörülüyor. Bilim teknoloji politikaları, ülkenin bütün sektörleri için en önemli lokomotif güçlerden biri olan bilim ve teknolojiyi, toplumsal refaha dönüştürme ve ekonomik katma değer yaratma yolundaki en önemli araçlardan birisidir. Üreten bir yapıyı eğitim sistemine uyarlamak gerekir. Bu noktada Proje Tabanlı Öğrenme yaklaşımı tanımlanacak olursa, Proje Tabanlı Öğrenme tasarı geliştirmeye, hayal etmeye, planlamaya, kurgulamaya dayalı bir öğrenme anlayışıdır. Proje Tabanlı öğrenme için hedefler karmaşık zihinsel problemleri çözebilme, iş birliği içinde (çalışabilme, karşılaşılan sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilme, yaptığı çalışmalar sonucunda bir ürün ortaya koyma ve uzun vadede hayat boyu öğrenen özerklik kazanmış, problem çözebilen bireyler yetiştirmektir. Bu hedeflere bağlı olarak içerikte de değişiklikler meydana gelmektedir. Bir ders kitabına bağlı kalınmak işlenen dersler yerine, konu alanlarında derinlemesine bilgi sahibi olma ve özellikle farklı kaynaklara yönelmek gerekmektedir.

Bu noktada “Nasıl bir öğretmen, Nasıl bir okul?” sorusuna cevap olarak da öğrenen okul, duvarsız okul, gelişim ve teknoloji uzmanı öğretmen biçiminde süreçlere ilişkin değerlendirmelerle çeşitli modeller geliştirilebilir. Çağdaş bilim öğretiminde daha az konuda daha derin öğrenmeler sağlayarak bilgilere kendileri ulaşan, bu bilgileri kullanabilen, bilimsel düşünen, bilim yapabilen bireyler yetiştirmek başlıca amaçtır. Üstün zekâlı ve yetenekli çocuklar ülkemizin en önemli insan gücü niteliğindedir. Fakat bu çok önemli milli davada ne kadar yol alabildik veya ne kadar bu olayı önemsiyoruz sorusuna cevap aramaya koyulduğumuzda çokta ileri bir noktada olmadığımız ortaya çıkmaktadır. Üstün zekâlılar eğitimi tarihimizde önemsenmiş ve önemli devlet adamları ile yönetici elitin birçoğu bu tip okullarda yetişmiştir. Tarihte Enderun okullarını bu kapsamda değerlendirmek gerekir. Bir ülkenin en büyük israfı düşünen beyinlerini israf etmesi ve onlar üzerine yatırım yapmamasıdır. İnsana yapılan yatırım meyvelerini çok geç verir ama bir ulusun kaderini de eğitim ve kültür belirler.

Anahtar Kelimeler

 

: Proje temelli öğrenme, bilim evi, bilim toplumu, yaratıcılık, bilim ve teknoloji, üstün yetenekliler eğitimi, üstün Zeka.