Kur'an Kursu Öğreticilerinin Eğitim-Öğretim Yeterlikleri


KORKMAZ M.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2012

  • Basım Tarihi: 2012
  • Yayınevi: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
  • Basıldığı Şehir: Ankara

Özet

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri ABD/Din Eğitimi Bilim Dalı’nda 2009 yılında tamamlanan bu çalışmada Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 2007-2008 eğitim-öğretim yılı itibariyle İstanbul, Bursa, İzmir, Antalya, Ankara, Kayseri, Trabzon, Samsun, Erzurum, Malatya, Gaziantep il merkezlerinde görev yapmakta olan 890 öğreticinin “eğitim-öğretim yeterlikleri açısından kendilerini nasıl değerlendirdikleri” ele alınmıştır. Tez, (XV+ 368 sayfa+ekler) olmak üzere, toplam üç bölümden oluşmaktadır.  Araştırmanın “Giriş” başlıklı I. Bölümünde araştırmanın problemi, alt problemleri, amaç ve önemi, varsayımları, denenceleri, sınırlılıkları, araştırmayla ilgili çalışmalar, yöntemi (evreni, örneklemi, ölçek geliştirme çalışması, verilerin toplanması, çözümlenmesi ve değerlendirilmesi konularına ilişkin bilgilere yer verilmiştir. “Kur’an Kursu öğreticilerinin Eğitim-Öğretim Yeterliklerine İlişkin Bulgular ve Yorumlar” başlıklı II. Bölüm’de araştırmaya katılan öğreticilerin kişisel özellikleri verildikten sonra onların öğrenciyi tanıma, öğretimi planlama, öğretimi düzenleme, öğretimi yönetme, öğrenciye rehberlik yapma, öğretimi değerlendirme, mesleki gelişim yeterliklerine ilişkin algıları bir takım istatistiki teknikler kullanılarak analiz edilmiş, mülakatlardan elde edilen veriler yardımıyla yorumlanmıştır. “Sonuç ve Öneriler”  başlıklı  III. Bölüm’de araştırmanın sonuçlarına ve onlardan hareketle geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

Araştırma nicel desenli nitel destekli bir çalışmadır ve “tarama modeli” esas alınarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Ayrıca yukarıda belirtilen her ilden en az iki kursa gidilerek hem kurs ortamları gözlenmeye çalışılmış, hem de burada görev yapan toplam 48 öğretici ile mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Öğretici görüşlerine ilişkin nicel verilerin çözümlenmesinde SPSS 15.0 istatistik paket programı kullanılmıştır. Elde edilen verilerle ilgili olarak, yüzde, frekans aritmetik ortalamalar hesaplanmıştır. Bağımsız değişkenlerle ilişkileri yoklamak için; “ilişkisiz örneklemler için t-testi” (Independent Samples T-Test), “tek faktörlü varyans analizi” (One Way ANOVA), “LSD post-hoc çoklu karşılaştırma (Tukey) testi,” Basit korelasyon (Bivariate Correlation) testlerinden faydalanılmıştır.