Yaygın fiğ (Vicia sativa L.) çeşitlerinin tohumlarının besleme değerleri.


Kökten K., KAPLAN M. , Özdemir S., Arslan M. , Seydoşoğlu S.

Türkiye 5. Uluslararası Katılımlı Tohumculuk Kongresi., Diyarbakır, Türkiye, 19 - 23 Ekim 2014, ss.406-408

  • Basıldığı Şehir: Diyarbakır
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.406-408

Özet

Bu çal????ma, tescil edilmi?? yayg??n fi?? çe??itlerinin tanelerinin hayvan besleme yönünden farkl??l??????n?? ortaya
koymak amac??yla yap??lm????t??r. Çal????mada, 14 yayg??n fi?? çe??idi tesadüf parselleri deneme desenine göre
analiz edilmi??tir. Analiz sonuçlar??na göre; asit deterjan selülozu (ADF) oran?? %7.47-14.19 aras??nda, nötral
deterjan selülozu (NDF) oran?? %16.84-29.25 aras??nda, ham protein oran?? %24.45-31.69 aras??nda, ham kül
oran?? %2.53-2.82 aras??nda, sindirilebilir kuru madde %77.84-83.08 aras??nda, kuru madde tüketimi %4.10-
7.13 aras??nda ve nispi yem de??eri 260.14-449.40 aras??nda de??i??mi??tir. Ara??t??rma sonucunda; ham protein
içeri??i yönünden Dicle çe??idi, yüksek ADF oran?? yönünden Soner çe??idi, dü??ük NDF içeri??i, yüksek kuru
madde tüketimi ve nispi yem de??eri yönünden Al??no??lu çe??idi ön plana ç??km????t??r.

This research was carried out to determine the nutrient compositions of registered common vetch seeds.
In the study, 14 common vetch cultivars were analyzed according to randomized plot design. Results
indicate that acid detergent fiber (ADF) ranged between 7.47-14.19%, neutral detergent fiber (NDF)
ranged between 16.84-29.25%, crude protein ratio ranged between 24.45-31.69%, crude ash ratio 2.53-
2.82%, digestibility dry matter (DDM) ratio ranged between 77.84-83.08%, dry matter intake (DMI) ratio
ranged between 4.10-7.13% and relative feed value ranged between 260.14-449.40. As a result; Dicle
variety in content of crude protein, Soner variety in high ADF ratio, Alinoglu variety in low NDF ratio, in
high dry matter intake and relative feed value has come to the fore.
Key Words: Common vetch, ADF, NDF, crude protein, relative feed value