Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Fen’e Yönelik Girişimciliklerinin Belirlenmesi


Creative Commons License

Vurgun F., Bektaş O.

Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi, vol.2, no.2, pp.60-78, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 2
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi
  • Page Numbers: pp.60-78

Abstract

Bu çalışmanın amacı altıncı sınıf öğrencilerinin fene yönelik girişimcilik beceri düzeylerini belirlemektir. Nicel araştırmaya ait tarama deseni kullanılmıştır. Küme örnekleme ile çalışmaya 469 öğrenci katılmıştır. Veri toplama aracı olarak “Fen’e Yönelik Girişimcilik Özellikleri Ölçeği” kullanılmıştır. Kapsam, ölçüt ve yapı geçerliği çalışması yapılmıştır. “Cronbach Alfa Güvenirlik Katsayısı” 0.86 olarak bulunmuştur. Ölçeğin son hali 14 madde ve üç faktörden oluşmuştur. Analizler sonucunda, katılımcıların fene yönelik girişimcilik düzeylerinin “yüksek” düzeyde olduğu bulunmuştur. Ayrıca, deney yapılan derslerde bulunmuş öğrencilerin girişimcilik puanlarının, derslerinde deney uygulanmayan öğrencilere göre istatistiksel olarak daha anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Benzer şekilde, bilim şenliğine katılan öğrencilerin girişimcilik puanları katılmayan öğrencilere göre daha anlamlı bulunmuştur. Sonuç olarak, girişimcilik puanlarının deney yapan gruplarda fazla çıkması, deneylerin öğrencileri aktif tutması, bilimsel süreç becerilerini ve iletişimi artırmasıyla yorumlanabilir. Benzer şekilde bilim şenliğine katılan öğrencilerin girişimcilik özelliklerinin fazla olması, bu şenliğin öğrencilerin iletişim becerilerini artırdığı şeklinde yorumlanabilir. Bu sonuçlardan hareketle fen bilimleri öğretmenlerinin derslerinde deney ve gözleme yer vermesi ve öğrencilerin bir ürün geliştirmesini sağlayacak projeler oluşturması önerilmiştir.