The Effects of the Sleep Quality of 112 Emergency Health Workers in Kayseri, Turkey on Their Professional Life


ŞENOL V. , SOYUER F. , GÜLESER G. N. , ARGÜN M. , AVŞAROĞULLARI Ö. L.

Turk J Emerg Med, cilt.14, ss.172-178, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 14 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: Turk J Emerg Med
  • Sayfa Sayıları: ss.172-178

Özet

ÖZET
Amaç
Uyku yeterliliği başarılı iş yaşamının temel belirleyicilerindendir. Bu çalış-
manın amacı acil sağlık çalışanlarında uyku kalitesini belirlemek, mesleki
ve sosyal yaşam üzerine etkisini araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem
Araştırma 2011 yılında Kayseri ilinde aktif hizmet veren 112 Acil Yardım İstasyonunda
görev yapan gönüllü 121 Acil Sağlık Çalışanı üzerinde yürütüldü.
Araştırmada, Sosyo-demografik Veri Formu ve Pittsburgh Uyku Kalitesi
Ölçeği (PSQI) kullanıldı. Veriler SPSS 18.00 versiyonu ile değerlendirildi, istatiksel
analizde yüzde ve frekans dağılımları, ortalama±standart sapma,
ki kare testi, korelasyon ve lojistik regresyon analizi kullanıldı.
Bulgular
Pittsburgh Uyku Kalitesi puan ortalaması 4.14±3.09 olan grubun
%28.9’unun uyku kalitesi kötü idi. Kötü uyku kalitesinin %11’inden
(p=0.009, %95 GA: 0.111-0.726) bekar olmak, %7’sinden (p=0.003, %95
GA: 0.065-0.564) ise kadın olmak sorumlu idi. Uyku kalitesi puanları ile
mesleki ve sosyal yaşam etkinliklerinin olumsuz etkilenimi pozitif korelasyon
gösterdi, uyku kalitesi kötü olan acil sağlık çalışanlarında, genellikle
dikkat ve konsantrasyon kaybı (%40.0, p=0.016), acil müdahalelerde ba-
şarısızlık (%57.9, p=0.001), motivasyon (%46.2, p=0.004), performans
(%41.4, p=0.024) ve iş verimi (%48.1, p=0.008) düşüklüğü yaşayanların
oranı anlamlı düzeyde daha yüksekti. Düşük uyku kalitesi çalışanların
günlük yaşam düzenini (%51.6, p=0.004) genellikle olumsuz etkiledi,
sosyal yaşam sınırlılıkları (%45.7, p=0.034) ve iletişim güçlüğüne (%34.7,
p=0.229) neden oldu.
Sonuç
Acil sağlık çalışanlarının üçte birinin uyku kalitesi kötü olup, grup düşük
düzeyde uyku yeterliliği sorunu yaşamaktadır. Kadın ve bekar olmak uyku
kalitesini düşüren en önemli faktörlerdir. Kötü uyku kalitesi hem günlük ya-
şam düzenini hem de ciddi düzeyde yorgunluk, dikkat-konsantrasyon kaybı,
motivasyon, performans ve verim düşüklüğü yaratarak mesleki yaşamı
sürekli olumsuz etkilemektedir.
Anahtar sözcükler: 112 Acil Sağlık Çalışanları; mesleki yaşam; uyku kalitesi

SUMMARY
Objectives
Sleep adequacy is one of the major determinants of a successful professional
life. The aim of this study is to determine the sleep quality of
emergency health workers and analyze its effects on their professional
and social lives.
Methods
The study was carried out on 121 voluntary emergency health workers in
112 Emergency Aid Stations in Kayseri, Turkey, in 2011. The data was collected
through the Socio-Demographics Form and the Pittsburgh Sleep
Quality Index (PSQI) and analyzed via SPSS 18.00. The statistical analysis
involved percentage and frequency distributions, mean±standard deviations,
a chi-square test, correlations, and logistic regression analysis.
Results
The mean score of the participants according to the Pittsburgh Sleep
Quality Index was 4.14±3.09, and 28.9% of participants had poor sleep
quality. Being single and being a woman accounted for 11% (p=0.009,
95% CI: 0.111-0.726) and 7% (p=0.003, 95% CI: 0.065-0.564) of poor
sleep quality respectively. There was a positive correlation between
sleep quality scores and negative effects on professional and social life
activities. Negative effects on professional activities included increased
loss of attention and concentration (40.0%, p=0,016), increased failure
to take emergency actions (57.9%, p=0.001), reduced motivation
(46.2%, p=0.004), reduced performance (41.4%, p=0.024), and low
work efficiency (48.1%, p=0.008). Poor sleep quality generally negatively
affected the daily life of the workers (51.6%, p=0.004), restricted
their social life activities (45.7%, p=0.034), and caused them to experience
communication difficulties (34.7%, p=0.229).
Conclusions
One third of the emergency health workers had poor sleep quality and
experienced high levels of sleep deficiency. Being a woman and being
single were the most important factors in low sleep quality. Poor sleep
quality continuously affected daily life and professional life negatively
by leading to a serious level of fatigue, loss of attention-concentration,
and low levels of motivation, performance and efficiency.
Key words: 112 Emergency Health Workers, professional life; sleep quality.