The Effects of Incisor Teeth Positions at Lower Anterior Face Soft Tissue Thickness


ARIKAN E. S. , ÖZTÜRK T. , YAĞCI A.

16th International Congress of the Turkish Orthodontic Society, İzmir, Türkiye, 13 - 17 Ekim 2018, cilt.1, no.1, ss.522-523

  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: İzmir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayısı: ss.522-523

Özet

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı ortodontik maloklüzyona sahip hastalarında kesici diş konumlarının alt anterior yüz bölgesindeki yumuşak doku kalınlıkları üzerindeki etkisini değerlendirmektir. 

GEREÇ-YÖNTEM: ERÜ Diş Hekimliği Fakültesi’ne ortodontik tedavi ihtiyacı ile başvuran hastalardan normal vertikal büyüme paternine sahip 25 iskeletsel sınıf I (14 kız, 11 erkek, yaş ort. 16,29±1,88) ve 25 iskeletsel sınıf II (13 kız, 12 erkek yaş ort. 16,50±1,27) maloklüzyona sahip 50 hasta (27 kız, 23 erkek; yaş ort. 15,24±2,42) üzerinde çalışmamız planlanmıştır. Bütün hastaların tedavi öncesi lateral sefalometrik radyografileri üzerinde şu değerler ölçülmüştür; sagittal sefalometrik değerler (SNA, SNB, ANB), alt ve üst kesici diş değerleri (U1/SN, U1/PP, U1-NA, U1/NA, L1-APog, IMPA, L1-NB, L1/NB), subnasale (A-Sn), labrale superius (Prosthion-Ls), stomion (U1-Sto), labrale inferius (infradentale- Li), labiomentale (B-Labm), pogonion (Pog-Pog’) ve gnathion (Gn-Gn’). Ölçümler Dolphin Görüntüleme Programı ile yapılmıştır. Veriler istatistiksel olarak Bağımsız örneklem-t test ve Mann-Whitney U testi kullanılarak karşılaştırılmıştır. 

BULGULAR: Sınıf 1 veya sınıf 2 maloklüzyona sahip hastalarının yumuşak doku kalınlıkları arasında farklılıklar tespit edilmiştir. Sınıf 1 maloklüzyon hastalarında labrale inferius (p=0,023), U1/PP (p=0,003) ve U1/NA (p=0,032) ve L1-NB (p=0,034) değerleri, sınıf 2 maloklüzyon hastalarına göre istatistiksel anlamda daha ince bulunmuştur. Kadın ve erkekler arasında bir karşılaştırma yapıldığında ise labrale superius (p=0,024), stomion (p=0,034) ve labiomentale (p=0,041) değerlerinin kadın bireylerde istatistiksel anlamda daha ince olduğu görülmüştür. 

SONUÇ: Kesici dişlerin konumları ile alt ön yüz yumuşak doku kalınlıkları arasında hem maloklüzyon çeşidine göre hem de cinsiyet tipine göre belirgin farklılıklar vardır.

 

AIM: The purpose of this study is to evaluate the effect of incisor tooth position on soft tissue thickness in the lower anterior face in patients with orthodontic malocclusion. 

MATERIAL-METHOD: There were 25 skeletal class I (14 girls, 11 boys, mean age 16.29 ± 1.88) and 25 skeletal class II (13 girls, 12 males) with normal vertical growth pattern from the patients who applied to orthodontic treatment necessity of ERU Faculty of Dentistry mean age 16,50 ± 1,27) were planned to work on 50 patients (27 female, 23 male, mean age 15,24 ± 2,42) with malocclusion. The following values were measured on the lateral cephalometric radiographs of all patients before treatment; sagittal cephalometric values (SNA, SNB, ANB), lower and upper incisor teeth positions (U1 / SN, U1 / PP, U1-NA, U1 / NA, L1-APog, IMPA, L1-NB, L1 / (A-Sn), labrale superius (Prosthion- Ls), stomion (U1-Sto), labrale inferius (infradentale-Li), labiomentale (B- Labm), pogonion (Pog- Pog ‘) and gnathion (Gn-Gn’). Measurements were made using the Dolphin Imaging Program. Data were compared statistically using Independent sample-t test and Mann-Whitney U test. 

RESULTS: Facial soft tissue thickness of patients with Class 1 or Class 2 patients were varied. The values of U1 / PP (p = 0,003) and U1 / NA (p = 0,032) and L1-NB (p = 0,034) were found to be statistically thinner in class 1 patients than in class 2 patients. When a comparison was made between women and men, it was found that the values of labrale superius (p = 0.024), stomion (p = 0.034) and labiomentale (p = 0.041) were statistically thinner in female subjects. 

CONCLUSIONS: The position of the incisor teeth and the soft tissue thicknesses of the lower anterior face are significantly different from malocclusion types and gender types.