Legolarla Zenginleştirilmiş İşbirlikçi Öğrenme Yönteminin Maddenin Yapısı ve Özellikleri Ünitesindeki Başarıya Etkisi


Creative Commons License

Boyraz A., Bektaş O.

6. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019, ss.92

  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayısı: ss.92

Özet

Bu araştırmanın amacı yedinci sınıf “Maddenin Yapısı ve Özellikleri” ünitesinde öğrenci başarılarına lego ile zenginleştirilmiş işbirlikçi öğrenme yönteminin etkisinin araştırılmasıdır. Diğer bir ifadeyle, bağımsız değişkenin (öğretim yöntemi) bağımlı değişken (akademik başarı) üzerine etkisinin sınanması amaçlanmıştır. Bu amaçla çalışmada, nicel araştırma yöntemi; nicel araştırma yönteminin özelliklerine uygun olarak ta “ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen” tercih edilmiştir. Araştırmanın ulaşılabilir evrenini, Kayseri ili Yeşilhisar ilçesindeki tüm yedinci sınıflar oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi olarak ta, 2017-2018 eğitim öğretim yılı Kayseri ili Yeşilhisar ilçesinde uygun görülen bir ortaokulun yedinci sınıfları seçilmiştir. Dolayısıyla, örneklem rasgele olmayan örneklem türlerinden olan uygun örneklem kullanılarak seçilmiştir. Deney ve kontrol grubu intact (mecburi) sınıflar olarak belirlenmiş ve toplamda 34 öğrenci ile çalışılmıştır. Grupların denkliğini sağlamak amacıyla istatistiksel analiz (bağımsız örneklemler t testi) yapılmış ve elde edilen sonuçlara göre grupların denk olduğu belirlenmiştir. Deney ve kontrol gruplarının her ikisi içinde altı haftalık bir ders uygulaması yapılmış, ön ve son testlerin uygulanmasıyla birlikte bu süre sekiz hafta sürmüştür. Araştırmanın sayısal verileri maddenin yapısı ve özellikleri başarı testi (MYÖBT) ile toplanmıştır. Başarı testinin oluşturulması için 30 sorudan oluşan bir taslak oluşturulmuş, bu taslak Sivas ili Kangal ilçesinde maddenin yapısı ve özellikleri ünitesini daha önceden görmüş yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerinden 314 kişiye uygulanarak, testin pilot çalışması tamamlanmıştır. Pilot çalışmadan elde edilen verilerin istatistiksel analizi SPSS 22 paket programı kullanılarak yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda elde edilen verilere göre 30 sorudan 28 tanesinin başarı testinde kalmasına, iki sorunun ise kullanılmasının uygun olmadığına karar verilmiştir. Kullanılmamasına karar verilen iki sorunun çıkarılması ile elde edilen başarı testinin son hali için Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı hesaplandığında bu değer 0,79 olarak bulunmuştur. Bu sonuç ise MYÖBT’den elde edilen puanların güvenilir olduğu sonucunu doğurmuştur. Deney grubunda yapılacak uygulamalar için alanyazın taraması yapılarak, alanında uzman bir fen eğitimcisi ile birlikte lego ile zenginleştirilmiş işbirlikçi öğrenme yöntemine uygun ders planları hazırlanmıştır. Benzer şekilde, kontrol grubunun da ders planları fen programının ön gördüğü şekilde tasarlanmıştır.  Deney ve kontrol gruplarında planlanan yöntemlerin amacına uygun olarak uygulanıp uygulanmadığını anlamak amacıyla ders esnasında kullanılacak sınıf gözlem formları hazırlanmıştır. Bu hazırlanan formlar ile birlikte birinci araştırmacı deney ve kontrol grubunun öğretmenini dersler esnasında gözlemlemiştir. Deney ve kontrol gruplarında planlanan uygulamalar yapıldıktan sonra MYÖBT son test olarak tekrar uygulanmış ve elde edilen veriler üzerinde ilk olarak betimsel istatistik, sonrasında ise çıkarıma dayalı istatistik analizleri yapılmıştır. Betimsel istatistik sonucunda verilerin normal dağıldığı kabul edilmiş ve parametrik testlerden ilişkisiz örneklemler t-testi kullanılmasına karar verilmiştir. İlişkisiz örneklemler t-testi sonuçlarına göre, lego ile zenginleştirilmiş işbirlikçi öğrenme yönteminin yedinci sınıf öğrencilerinin maddenin özellikleri ve yapısı ünitesindeki başarıları üzerine istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olmadığı saptanmıştır (t (32)=0,363, p>0.05). Çalışmada legolarla zenginleştirilmiş işbirlikçi öğrenme yönteminin öğrencilerin başarıları üzerine bir etkisinin olmamasının nedenleri arasında öğrencilerin lego materyallerine alışkın olmamaları, uygulayıcı öğretmenin uygulamaya tam olarak adapte olamaması, öğrencilerin grup çalışmalarında tam bir verimlilikle çalışamamaları ve legoların yeterli olmamaları gösterilebilir. Bu etkinin belirlenememesi aynı zamanda literatür bulgularıyla da karşılaştırılarak tartışılmış ve bu çalışmanın sınırlılığından hareketle öneriler sunulmuştur.