COX ve 5-LOX yolaklarının penisilinle oluşturulan deneysel epileptiform aktiviteye etkisi


Creative Commons License

Taşkıran M. , Taşdemir A.

17.Ulusal Sinirbilim Kongresi, Trabzon, Türkiye, 4 - 07 Nisan 2019, cilt.13, no.2, ss.58

  • Cilt numarası: 13
  • Basıldığı Şehir: Trabzon
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.58

Özet

Amaç: Son yıllarda gerçekleştirilen çalışmalar, inflamasyonun dolayısıyla siklooksigenaz (COX) ve lipoksigenaz (5-LOX) yolaklarının epileptogenez ile ilişkili olabileceğini ortaya koymaktadır. Ancak literatürde yer alan çalışmalar da birbirleri ile zıt etkilere sahip sonuçlar ortaya koymaktadır. Sunulan bu çalışma ile deneysel epilepsi modellerinde COX ve 5-LOX yolaklarının etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada toplam 24 adet Wistar albino sıçan, penisilin, DMSO, Penisilin+Esculetin ve Penisilin+Licofelone olmak üzere 4 gruba ayrılarak kullanıldı. Hayvanlar üretan anestezisine alındıktan sonra kafataslarına vida elektrot bağlantısı ve penisilin enjeksiyonu için belirlenen koordinatlara 3 adet delik açıldı. Epileptiform aktivite intrakortikal penisilin (500 IU, 2,5 μl) enjeksiyonu ile başlatıldı. Kararlı epileptiform aktivite elde edildikten yaklaşık 30 dakika sonra Licofelone (20 mg/kg) ve Esculetin (20 mg/kg) intraperitoneal olarak uygulandı.

Bulgular: Penisilin grubunda spike frekansı ortalama 28.86 sp/dk olarak bulundu. 5-LOX inhibitörü Esculetin 20 mg/kg dozu uygulanan gruplarda ortalama spike frekans değerleri 30., 60., 90., 120. ve 180. dakikada sırasıyla 37.3, 29.61, 27.05, 24.62 ve 16.9 sp/dk olarak azalmıştır (p<0.05). Dual inhibitör olan Licofelone 20 mg/kg grubunda ise ortalama spike frekans değerleri 30., 60., 90., 120. ve 180. dakikada sırasıyla 47.05, 39.28, 33.74, 24.72 ve 21.28 sp/dk olarak tespit edilmiştir (p<0.05).

Sonuç: Hem Esculetin hem de Licofelone grubu kontrol grubu ile karşılaştırıldığında akut deneysel modelde antikonvülzan aktiviteye sahip olduğu gözlenmiştir. Ayrıca bu bildiri, projemizin akut kısmını oluşturmaktadır. Kronik grupların deneyleri yapıldıktan sonra,  sonuçların karşılaştırılması ve yorumlanması daha sağlıklı olacaktır. 

Objectives: Recent studies have shown that inflammation, cyclooxygenase (COX) and lipoxygenase (5-LOX) pathways, may be associated with epileptogenesis. However, there are conflicting results in the literature. The aim of this study is to investigate the effect of COX and 5-LOX pathways on experimental epilepsy models.

Methods: In this study, a total of 24 Wistar albino rats were divided into four groups as Penicillin, DMSO, Penicillin + Esculetin and Penicillin + Licofelone. After the animals were given to the urethan for anesthesia, 3 holes were drilled into the determined coordinates for screw electrode connection and penicillin injection to the skulls.  Epileptiform activity was initiated by intracortical injection of penicillin (500 IU, 2.5 μl). Licofelone (20 mg / kg) and Esculetin (20 mg / kg) were administered intraperitoneally 30 minutes after stable epileptiform activity.

Results: The mean spike frequency in the penicillin group was 28.86 sp/min. The mean spike frequency values of the 5-LOX inhibitor, Esculetin 20 mg/kg was 37, 29.61, 27.05, 24.62 and 16.9 sp/min in the 30th, 60th, 90th, 120th and 180th minutes, respectively and gradually decreased (p<0.05).  In the group of Licofelone 20 mg/kg, dual inhibitor, the mean spike frequency values were determined as 47.05, 39.28, 33.74, 24.72 and 21.28 sp/min in 30th, 60th, 90th, 120th and 180th minutes, respectively (p <0.05).

Conclusion: Both the Esculetin and the Licofelone group had anticonvulsant activity compared to the control group in the acute experimental model. On the other hand, this report constitutes the acute part of our project. After the experiments of the chronic groups completed, the comparison and interpretation of the results will be healthier.