Opera sanatına yönelik verilen ses eğitiminde nefes ve ses egzersizlerinin fiziksel özelliklerinin incelenmesi


Creative Commons License

Aycan K. , Neımetzade E.

EĞİTİM BİLİMLERİNDE AKADEMİK ARAŞTIRMALARMüzik Eğitimi Çalışmaları, Babacan,Hasan Soldatović,Tanja Dzanić,Nihada Delobegović, Editör, Gece akademi, Ankara, ss.229-252, 2018

  • Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Mesleki Kitap
  • Basım Tarihi: 2018
  • Yayınevi: Gece akademi
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.229-252
  • Editörler: Babacan,Hasan Soldatović,Tanja Dzanić,Nihada Delobegović, Editör

Özet

Bu çalışma opera sanatına yönelik ses eğitiminde (şan) nefesin, sesin oluşumu

ve fiziksel özelliklerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma verilerinin

toplanması için yarı-yapılandırılmış bir görüşme formu uygulanmıştır. Görüşme

formu Hacettepe, Ankara, Bilkent, Başkent, Anadolu Üniversiteleri devlet

konservatuvarlarında görevli öğretim elemanları ve Ankara, devlet opera ve

balesinde görevli solist ve korist sanatçılardan oluşan 12 kişiyle uygulanmıştır.

Elde edilen veriler kodlanarak yüzde, frekans değerlerine dönüştürülmüştür.

Bu araştırma opera sanatına yönelik ses eğitiminde nefes ve ses egzersizlerinin

fiziksel özelliklerinin incelendiği bir durum çalışmasıdır. Bu durumu tespit etmek

ve betimlemek için ulaşılabilen görsel ve yazılı kaynaklarla sınırlı kalınmıştır. 

Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre opera şarkıcılığı eğitiminde sahne

eğitiminin ana amaca (doğru ve rahat bir ses üretme tekniği ile opera söyleme

becerisine ulaşmada) olumlu katkı yaptığı görülmüştür. Doğru bir şan eğitimi,

diyafram kasının kullanımıyla gelişen, tını ve nefes egzersizleriyle güçlen bir 

operatik sesle öğrencinin içinde var olan müzikal becerinin daha rahat ortaya 

çıkmasının sağlanmasıdır. Bir opera (şan) öğrencisinde öncelikle bulunması

gereken özelliklerin sırasıyla: Müzikal ifade gücü, ses rengi, ses genişliği, ses gürlüğü,

konuşma kültürü ve doğru duruş (postür) olduğu saptanmıştır. Opera eğitiminde

nefesi ve vücudu ısıtmanın öncelikli olduğu belirlenmiştir. Bunun için öncelikle

vücudu kültür-fizik hareketleriyle ısıtıp, nefes çalışmalarıyla diyafram ve karın

kaslarını kullanmak ardından sesi maskede hissetmek için yavaş-yavaş küçük

aralıklarla 15-20 dk. özellikle tını egzersizleri ardından agilite, messa di voce ve

mezza voce egzersizlerini yapmak gerektiği tespit edilmiştir. Opera (şan) eğitiminde

uzman ses eğitimcilerine göre ses türlerini belirlerken ses rengi önceliklidir. Sesin

gürlüğü ve genişliği olsa bile sesin rengi ve tınısı olmadığında ses ifade yeteneğini 

kaybedecektir.

This study was conducted in order to examine the physical properties of the

voice and breath in the opera singing. To collect the study data a semi-structured

interview form was applied. The interview form was implemented with 12 lecturers

from Hacettepe, Ankara, Bilkent, Başkent, Anadolu University state conservatories

and Ankara, state opera and ballet soloists and chorist artists. The obtained data are

converted into frequency values by coding. This research is a case study in which

the physical characteristics of breathing and voice exercises in voice training for

opera singers are examined. This research is limited to visual and written resources

that can be reached to identify and describe. According to the results obtained, it

is seen that theatre education in the opera singing education has made a positive

contribution to the main aim (to reach the opera singing skill with a technique

of producing a correct and comfortable sound). A proper singing education is

to make the musical skill in the student more comfortable with an opera singer

voice developed by the use of the diaphragm muscles and strengthened by the

tone and breathing exercises. Musical expression power, sound timbre, sound

amplitude, vocalization, speaking culture and correct posture were found to be

the most important characteristics of an opera student. It has been determined

that breathing and body warming are priorities in Opera training. For this, first

of all, by heating the body with the physical movements, using the diaphragm and

abdominal muscles with breathing exercises, 15-20 min. it was determined that

exercises of agility, Messa di voce, and mezza voce should be performed especially

after the vocal exercises. The voice color is the priority when determining the types

of sound according to the experts of voice training in opera singing. Even if the

voice has its loudness and width, it will lose its ability to express voice if it does not

have a color and tone.