Güveni Kötüye Kullanma Suçu ve Benzer Suçlarla Karşılaştırılması


Creative Commons License

SARSIKOĞLU Ş.

Adalet Yayınevi, Ankara, 2014

  • Basım Tarihi: 2014
  • Yayınevi: Adalet Yayınevi
  • Basıldığı Şehir: Ankara

Özet

KISA ÖZET

Güveni kötüye kullanma suçu, TCK m. 155’te düzenlenmiş olup, kişinin zilyetliği kendisine devredilmiş olan eşya üzerinde devir amacı dışında tasarrufta bulunması ya da bu devir olgusunu inkar etmesi şeklinde tanımlanmaktadır.

Güveni kötüye kullanma suçunun faili herkes olabilirken bu ki-şinin kamu görevlisi tarafından işlenmesi halinde zimmet suçu vü-cut bulacaktır. Bu bakımdan denilebilir ki suçun faili kamu görevlisi dışında herkestir.

Güveni kötüye kullanma suçunun konusu, taşınır ya da taşın-maz bir eşya olabilecektir. Bu hususta madde gerekçesinde açık bir düzenleme mevcuttur. Ayrıca eşyanın fer’i zilyetliğinin failde olma-sı ve mağdurun rızasının sakatlanmamış olması güveni kötüye kul-lanma suçunun varlığı bakımdan gereklidir.

Güveni kötüye kullanma suçu bakımından hukuka uygunluk sebeplerinin uygulanması mümkündür. Suça yaptırım olarak ise hem hapis cezası hem de adli para cezası öngörülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Güven, Kötüye Kullanma, Zilyetlik, Güveni Kötüye Kullanma Suçu, Türk Ceza Kanunu Madde 155, Suç, Suçun Konusu, Fail, Hukuka Uygunluk Sebepleri.

ABSTRACT

The crime of abuse of trust is regulated in the context of article 155 Turkish penal code. We can define the crime of abuse of trust that making a disposition out of the purpose of transferring posses-sion of good which perpetrator has possession of it or obnegation of this tranfer.

Everybody may be perpetrator of abuse of trust. But perpetrator is a public employee the crime will be embezzlement. Therefore we can say that the perpetrator of abuse of trust may be everybody except public employee.

Corporeal subject of the crime of abuse of trust consist of mo-vable and real property. About the real property there is clear regu-lation in the legal ground of article. Also the possession of the good must belong to the perpetrator and the consent of the owner mustn’t be disposed.

About the crime of abuse of trust there are all reasons for app-ropriateness. As the punishment of the crime of abuse of trust both jail sentence and forensic fine are foreseed.

Keywords: Trust,Betrayal, Possession,The Crime Of Betrayal Of Trust, Turkish Penal Code Article 155, Crime, Corporeal Subject, Perpetrator, Reasons For Appropriateness.