Güveni Kötüye Kullanma Suçu ve Benzer Suçlarla Karşılaştırılması


Creative Commons License

SARSIKOĞLU Ş.

Adalet Yayınevi, Ankara, 2014

  • Basım Tarihi: 2014
  • Yayın Evi: Adalet Yayınevi
  • Basıldığı Şehir: Ankara

Özet

KISA ÖZET

Güveni kötüye kullanma suçu, TCK m. 155’te düzenlenmiş olup, kişinin zilyetliği kendisine devredilmiş olan eşya üzerinde devir amacı dışında tasarrufta bulunması ya da bu devir olgusunu inkar etmesi şeklinde tanımlanmaktadır.

Güveni kötüye kullanma suçunun faili herkes olabilirken bu ki-şinin kamu görevlisi tarafından işlenmesi halinde zimmet suçu vü-cut bulacaktır. Bu bakımdan denilebilir ki suçun faili kamu görevlisi dışında herkestir.

Güveni kötüye kullanma suçunun konusu, taşınır ya da taşın-maz bir eşya olabilecektir. Bu hususta madde gerekçesinde açık bir düzenleme mevcuttur. Ayrıca eşyanın fer’i zilyetliğinin failde olma-sı ve mağdurun rızasının sakatlanmamış olması güveni kötüye kul-lanma suçunun varlığı bakımdan gereklidir.

Güveni kötüye kullanma suçu bakımından hukuka uygunluk sebeplerinin uygulanması mümkündür. Suça yaptırım olarak ise hem hapis cezası hem de adli para cezası öngörülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Güven, Kötüye Kullanma, Zilyetlik, Güveni Kötüye Kullanma Suçu, Türk Ceza Kanunu Madde 155, Suç, Suçun Konusu, Fail, Hukuka Uygunluk Sebepleri.