Analysis of Middle-School Students’ Reading and Problem-Solving Abilities


Creative Commons License

Sevgi S. , Karakaya M.

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.41, no.2, pp.1203-1225, 2021 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 41 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Title of Journal : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.1203-1225

Abstract

This study aims to examine the relationships between middle-school students' reading ability and

their problem-solving skills. The research was carried out with 1595 middle-school students

studying in 5th, 6th, 7th, and 8th grades in a middle school in a Central Anatolia Region province.

The data collection tools were middle-school reading ability scale developed by Tok, Küçük, and

Kırmacı (2015), and the problem-solving inventory (PSI) for elementary school children

developed by Serin and Saygılı (2010). The research model was survey model, one of the

quantitative research methods. Descriptive statistics, the Mann-Whitney U test, correlational

analysis, and Kruskal Wallis analysis were used. The Cronbach Alpha value of the middle-school

reading ability scale was found to be 0.863. The Cronbach Alpha reliability coefficient for the

problem-solving inventory (PSI) for elementary school children was found to be 0.555. As a result

of the study, there was no statistically significant mean difference between female and male

middle-school students’ problem-solving abilities and reading abilities. There was a positive

relationship between middle-school students reading ability and problem-solving skills. Reading

abilities and problem-solving abilities differed according to grade levels.

Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin okuma alışkanlıkları düzeyi ile problem çözme

becerileri arasındaki ilişkileri incelemektir. Araştırma İç Anadolu Bölgesi’ndeki bir ildeki

ortaokulda 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda öğrenim gören toplam 1595 ortaokul öğrencisi ile

yürütülmüştür. Veri toplama aracı Tok, Küçük ve Kırmacı (2015) tarafından geliştirilen ortaokul

kitap okuma alışkanlığı ölçeği ile Serin ve Saygılı (2010) tarafından geliştirilen ilköğretim

düzeyindeki çocuklar için problem çözme envanteri (ÇPÇE) kullanılmıştır. Araştırma nicel

araştırma yöntemlerinden tarama modeline uygun olarak geliştirilmiştir. Betimsel istatistik,

Mann-Whitney U, korelasyon analizi ve Kruskal Wallis testi yapılmıştır. Bu araştırma için

ortaokul öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığı ölçeği Cronbach Alpha değeri 0,863 olarak,

ilköğretim düzeyindeki çocuklar için problem çözme envanteri (ÇPÇE) Cronbach Alfa güvenirlik

katsayısı 0,555 olarak bulunmuştur. Araştırma sonucunda ortaokula devam eden kız ve erkek

öğrencilerin okuma alışkanlıkları ve problem çözme becerilerinin ortalamaları arasında

istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamaktadır. Ortaokul öğrencilerinin kitap okuma

alışkanlığı ve problem çözme becerisi arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu bulunmuştur. Sınıf

seviyelerinde okuma alışkanlığı ve problem çözme becerisi ortalamaları istatistiksel olarak

anlamlı düzeyde bir fark oluşturmaktadır.

Anahtar Sözcükler: