IMPROVING THE MELODIC AND RHYTHMIC HEARING SKILLS IN CHILDREN WITH AUTISM


Creative Commons License

Taluy T. C., Aycan K.

EJER Congress 2021 , Aksaray, Turkey, 7 - 10 July 2021, vol.0, pp.735-738

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 0
  • City: Aksaray
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.735-738
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

This research was carried out to learn to what extent the musical sensations of individuals with autism who are interested in music can be improved with effective music education. An individual with autism who has an interest in music was selected for the research from a pilot study. During the research process, solfeggio, piano, and elementary vocal training lessons were given with the active participation of the individual.  The research is an experimental study with a single subject. Action research, one of the qualitative research methods, was used in this study. To collect data, audio and visual materials, researcher observation form, expert opinion form, parent interview form, and descriptive analysis were used. A descriptive content analysis was performed on the collected data. The findings of the study reveal that the solfeggio, piano, and basic vocal training lessons given to individuals with autism are effective in improving their musical senses. In the light of this research, it is understood that a one-to-one, regular, and continuous musical education specific to individuals with autism will greatly contribute to the socio-cultural development of these individuals. 

 

Bu araştırma, müziğe ilgisi olan otizmli bireylerin etkili bir müzik eğitimiyle müziksel duyumlarının ne derece geliştirilebileceğini öğrenmek amacıyla yapılmıştır. Yapılan bir pilot çalışmadan müziğe ilgisi olan otizmli bir birey araştırma için seçilmiştir. Araştırma sürecinde bireyin aktif katılımı sağlanarak solfej, piyano ve temel ses eğitimi dersleri verilmiştir. Araştırma, tek denekli deneysel bir çalışmadır. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden eylem araştırması kullanılmıştır. Verilerin toplanabilmesi için, işitsel ve görsel materyaller, araştırmacı gözlem formu, uzman görüşü formu, veli görüşme formu ve tarama modeli kullanılmıştır. Toplanan veriler üzerinde betimsel analiz yapılmıştır. Araştırmanın bulguları, otizm tanılı bireylerin müziksel duyumlarının geliştirilmesinde bu bireylere verilen solfej, piyano ve temel ses eğitimi derslerinin etkili olduğu sonucunu ortaya koymaktadır. Bu araştırmanın ışığında, birebir, otizmli bireye özgü, düzenli ve sürekli yapılan bir müzik eğitiminin bu bireylerin sosyo-kültürel anlamda gelişimine büyük katkılar sağlayacağı anlaşılmaktadır.