Ortaokul Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutum Düzeylerinin Belirlenmesi


Creative Commons License

Ağtaş B., Bektaş O., Güneri E.

Online Fen Eğitimi Dergisi, vol.4, no.4, pp.66-85, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 4
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Online Fen Eğitimi Dergisi
  • Journal Indexes: Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.66-85
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin çevreye yönelik tutumlarını farklı değişkenler açısından incelemektir. Araştırmada nicel araştırmanın desenlerinden tarama deseni kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Kayseri Sarıoğlan ilçesindeki 5., 6.,7., ve 8. sınıfa devam eden 341 ortaokul öğrencisi oluşturmuştur. 2017-2018 güz döneminde yürütülen araştırmada ortaokul öğrencilerinin çevreye karşı tutum düzeyleri cinsiyet, yaş, sınıf, anne-baba eğitim düzeyi ve aile gelir düzeyi gibi değişkenlere göre incelenmiştir. Verilerin toplanmasında Taflı ve Ateş (2016) tarafından geliştirilen “Çevreye Karşı Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Bu ölçek, çalışma amaçları doğrultusunda düzenlenerek 24 madde olarak hazırlanmıştır. Elde edilen verilerin analizi SPSS 21.0 paket programı kullanılarak yapılmıştır. Güvenirlik Cronbach alfa katsayısı ile geçerlik ise kapsam, ölçüt ve yapı geçerliği ile sağlanmıştır. Yapı geçerliğinde doğrulayıcı faktör analizi için LISREL programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde, parametrik testlerin varsayımını karşılamak amacıyla betimsel istatistik, araştırma sorularını cevaplamak amacıyla çıkarıma dayalı istatistik kullanılmıştır. Betimsel olarak, aritmetik ortalama, mod, medyan, basıklık, çarpıklık, standart sapma, ranj, varyans ve histogram grafikleri belirlenen aralıklar kapsamında yorumlanmıştır. Çıkarımsal olarak ise bağımsız örneklem t-testi, tek faktörlü ANOVA, tek faktörlü ANCOVA testleri uygulanmıştır. Çalışmada, kız öğrencilerin tutum puanlarının erkek öğrencilerin tutum puanlarından istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği belirlenirken, yaş, sınıf düzeyi, okul türü, anne-baba eğitim durumu ve gelir düzeyleri açısından tutum puanları arasında anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur.