Dindarlığın Tanımı, Boyutları ve Ölçülmesi Üzerine Psikolojik Bir Araştırma: Erciyes Üniversitesi Öğrencileri Örneği


Creative Commons License

ULU M.

CUMHURİYET İLAHİYAT DERGİSİ, vol.20, no.1, pp.575-576, 2016 (Scopus)

  • Publication Type: Article / Abstract
  • Volume: 20 Issue: 1
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: CUMHURİYET İLAHİYAT DERGİSİ
  • Journal Indexes: Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.575-576
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

The overall objective of this research is to determine the religious perceptions and its levels of university youth and to interpret the findings from the point of view of their psychological features. This research consists of four chapter. These are: introduction, first chapter consist of discussions of the basic concepts such as religiosity, spirituality, second chapter that the data obtained from the survey was assessed the relationships with hypotheses and conclusions in which the findings were interpreted.

The study’s population consists of the students at the undergraduate level in faculties of the Erciyes University in 2011-2012. A questionnaire was administered on 553 students, chosen randomly in this population. The survey contains descriptive and Likert style items. As independent variables in this study, branches of science, faculty, department, class, age, gender, living environment for the longest time before coming to university, graduated high school, mother's and father's education level and the accommodation place during training have been taken. When analyzing the data, percentages, frequency distributions, descriptive statistics, analysis of variance (one-way ANOVA) and T-Tests and Chi-Square (x.) techniques were used.

As a result of this research hypotheses associated with gender, age, branches of science, faculty and department were confirmed on the other hand the others were rejected.

 Bu araştırmanın genel amacı betimsel bir yaklaşımla, üniversite gençliğinin sahip oldukları dindarlık algıları ve düzeylerini tespit etmeye çalışmak ve elde edilen bulguları, psikolojik özellikleri a.ısından yorumlamaktır. Çalışma giriş, dindarlık, maneviyat gibi temel kavramların ele alındığı birinci bölüm, anket sonucunda elde edilen verilerin hipotezlerle olan ilişkisinin değerlendirildiği ikinci bölüm ve elde edilen bulguların yorumlandığı sonuç bölümü olmak üzere toplam dört bölümden oluşmaktadır.

Araştırmanın evrenini 2011-2012 yıllarında Erciyes Üniversitesi’ne bağlı fakültelerde lisans düzeyinde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Bu evren içerisinde tesadüfi yöntemle belirlenen 553 öğrenci üzerinde anket uygulanmıştır. Anket, betimleyici ve Likert tarzı sorulardan oluşturulmuştur. Çalışmada bağımsız değişkenler olarak bilim alanı, fakülte, bölüm, sınıf, yaş, cinsiyet, üniversiteye gelmeden önce en uzun süre yaşanılan çevre, mezun olunan lise, annenin ve babanın eğitim durumları ve eğitim esnasında kalınan yer alınmıştır. Veriler analiz edilirken, yüzde, frekans dağılımları, betimsel istatistikler, varyans analizi (tek yönlü ANOVA) ve T- Testleri ve Ki-Kare (x.) teknikleri kullanılmıştır.

Araştırma sonucunda cinsiyet, yaş, bilim alanı, fakülte ve bölüm, mezun olunan lise hakkındaki hipotezlerin doğrulandığı diğerlerinin ise reddedildiği ortaya çıkmıştır.