Huzursuz Bacak Sendromu Olan Gebelerde Sıcak Su Uygulamasının Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma


Kaplan Ö., Başer M., Müderris I. I.

6. INTERNATIONAL GEVHER NESIBE HEALTH SCIENCES CONFERENCE, 13 - 15 November 2020, vol.1, pp.5-6

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • Page Numbers: pp.5-6
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

HUZURSUZ BACAK SENDROMU OLAN GEBELERDE SICAK SU UYGULAMASININ ETKİSİ: RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMA1 THE EFFECT OF HOT WATER APPLICATION IN PREGNANT WOMEN WITH RESTLESS LEGS SYNDROME: A RANDOMISED CONTROLLED STUDY

Arş. Gör. Özlem KAPLAN1 , Prof. Dr. Mürüvvet BAŞER1 , Prof. Dr. İptisam İpek MÜDERRİS2

1Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Kayseri. 2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Kayseri.

ÖZET

Giriş: Huzursuz Bacak Sendromu (HBS), bacaklarda karşı konulamaz bir hareket hissi ve rahatsızlık yaratan ilerleyici, tekrarlayan, kronik sensorimotor bozukluktur. HBS nedeniyle gebelerin uyku kalitesi, düşünce süreçleri bozulabilir ve yaşam kaliteleri olumsuz etkilenir. Ayrıca doğum eyleminin uzamasına neden olabilir ve sezaryen doğum oranını artırabilir. HBS tedavisinde farmakolojik yöntemler bulunmaktadır. Ancak bu yöntemler gebeler için sakıncalı olabilmektedir. HBS'nin bakım ve tedavisinde en önemli amaç, en düşük riskle en yüksek faydayı sağlamaktır. Bu nedenle gebeliklerde HBS tedavisi için non-farmakolojik yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır.

Amaç: Bu çalışmada HBS’si olan gebelerin bacaklarına, daldırma yöntemiyle yapılan sıcak su uygulamasının HBS yakınmalarına etkisini belirlemek amaçlanmıştır.

Yöntem: Araştırma öntest-sontest randomize kontrollü bir çalışmadır. Araştırma Erciyes Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Perinatoloji Polikiniği’nde yapılmıştır. HBS şiddeti 11’den fazla olan gebelerden müdahale grubuna 13 kişi, kontrol grubuna 16 kişi basit rastgele yöntemle randomize edilmiştir. Veriler Kişisel Bilgi Formu, Uluslararası HBS Çalışma Grubu Tanı Kriterleri ve Uluslararası HBS Derecelendirme Ölçeği ile toplanmıştır. Müdahale grubu bacaklarına yedi gün boyunca, yatmadan önce 20 dakika süre ile sıcak su uygulaması yapmıştır. Kontrol grubu ise rutin bakım ve takip dışında herhangi bir uygulama yapmamıştır. Verilerin değerlendirilmesinde ki-kare testi, tanımlayıcı istatistikler ve bağımlı/bağımsız örneklem t testleri kullanılmıştır. p<0.05 anlamlı olarak kabul edilmiştir. Çalışmanın yapılabilmesi için Etik Kurul onayı ve katılımcılardan bilgilendirilmiş gönüllü olur formu alınmıştır.

Bulgular: Her iki gruptaki gebelerin tanıtıcı ve gestasyonel özellikleri benzerdir (p>0.05). Ön test ölçümlerinde, Uluslararası HBS Derecelendirme Ölçeği toplam puanı müdahale grubunda 26.38±6.82 iken kontrol grubunda 22.06±5.56’dır (p>0.05). Son test Uluslararası HBS Derecelendirme Ölçeği toplam puanı müdahale grubunda 8.23±6.84 iken kontrol grubunda 21.18±6.3 puandır (p<0.001).

Sonuç: HBS’si olan gebelerin bacaklarına yapılan sıcak su uygulaması gebelerin HBS şiddetini %70 düzeyinde azaltabilmektedir. Sıcak su uygulaması etkili, güvenilir ve düşük maliyetli bir uygulama olması nedeniyle HBS olan gebelerde rahatlıkla önerilebilecek bir non-farmakolojik yöntemdir. Anahtar Kelimeler: Huzursuz bacak sendromu, gebelik, sıcak su uygulaması, hemşirelik.

ABSTRACT

Introduction: Restless Legs Syndrome (RLS) is a progressive, repetitive, chronic sensorimotor disorder that creates an irresistible sense of motion and discomfort in the legs. Due to RLS, sleep quality and thought processes of pregnant women may be impaired and their quality of life is negatively affected. It can also prolong labor and increase the rate of cesarean delivery. There are pharmacological methods in the treatment of RLS. However, these methods may be inconvenient for pregnant women.The most important goal in the care and treatment of RLS is to provide the highest benefit with the lowest risk.Therefore, non-pharmacological methods are needed for RLS therapy in pregnancies.

Aim: This study was conducted to determine the effect of hot water application to the legs of pregnants with RLS on their complaints.

Method: The study is a pretest-posttest randomised controlled. The research was conducted in Erciyes University Health Research and Application Center Perinatology Polyclinic. Among the pregnants whose IRLS score was more than 11, 13 people to the intervention group and 16 people to the control group were randomised. The data were collected using Personal Information Form, International RLS Study Group Diagnostic Criteria, and the International RLS Rating Scale (IRLS). Hot water application was made of intervention group. The intervention group applied hot water 20 minutes to their legs for seven days, before going to bed. The control group did not perform any application other than routine care and follow-up.Chisquare test, descriptive statistics and dependent/independent samples t tests were used to assess the data. The value of p<0.05 was accepted as significant.

Results: Introductory and gestational characteristics of pregnant women in both groups are similar (p> 0.05). In the pretest measurements, the total score of the International RLS Rating Scale was 26.38 ± 6.82 in the intervention group and 22.06 ± 5.56 in the control group (p> 0.05). Posttest International RLS Rating Scale total score was 8.23 ± 6.84 in the intervention group and 21.18 ± 6.3 in the control group (p <0.001).

Conclusion: As a result of the research, hot water application made on the legs of the pregnant women with restless legs syndrome can decrease the severity of restless legs syndrome by 70%.Since hot water application is an effective, reliable and cost-effective application, it is non-pharmacological method that can be recommended easily in pregnant women with RLS.

Keywords: Restless legs syndrome; pregnancy; hot water application; nursing.