An Analysis of Bush Doctrine within the Framework of the New Hegemony Perception


Dündar H. U.

Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi, vol.9, no.2, pp.52-71, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bush Doctrine is a document of National Security Strategy that is implemented by the US president George W. Bush. The Document, declared in 2002, has become the main paradigm of new American foreign policy after September 11 attacks to put new principles into practice. During Cold War American government pursued a foreign policy based on containment and deterrence that has been replaced with the pre-emption and prevention strategies which has been mentioned in Bush Doctrine. These two controversial concepts of international relations and law has become a legitimate foreign policy principle within the Doctrine. Moreover, the document has also legitimized the perception of the new American hegemony which emerged after September 11, through the concepts such as failed states, rogue states, war against terrorism. In this regard, this study aims to analyse the new hegemony perception of Bush Doctrine from a critical point of view. 

Bush Doktrini, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George W. Bush’un adıyla anılan Ulusal Güvenlik Stratejisi belgesi ile somutlaşan yeni Amerikan dış politikasının temel felsefesidir. 2002’de yayınlanan belge ABD’nin 11 Eylül sonrasında izleyeceği dış politika ilkelerini içermektedir. Bush Doktrini ile 11 Eylül 2001’de gerçekleşen saldırılar sonrası, temel olarak caydırma (deterrence) ve çevreleme (containment) stratejisi üzerine kurulu Soğuk Savaş dönemi ABD dış politikası, ön alma (pre-emption) ve önleme (prevention) stratejisi temelinde değişmiştir. Uluslararası ilişkiler ve hukukun bu iki tartışmalı kavramı, Bush Doktrini ile birlikte meşru bir dış politika ilkesi halini almıştır. Belge, içerdiği bu iki kavram dışında, haydut devletler, teröre karşı savaş, başarısız devlet gibi tanımlamalar ile de özellikle 11 Eylül sonrası ortaya çıkan yeni Amerikan hegemonya anlayışını meşrulaştıran bir belge niteliği arz etmektedir. Bu bağlamda bu çalışma Bush Doktrini’nin yeni hegemonya anlayışını eleştirel bir bakış açısıyla ele almaktadır.