Evaluation of the Effects of the COVID-19 Pandemic Process on Food Insecurity in Adults: A Turkey Sample


Özçalışkan İlkay H., Özkan N.

Beslenme ve Diyet Dergisi, vol.51, no.3, pp.46-57, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Aim: This study aimed to assess the impact of the COVID-19 pandemic on the prevalence of food insecurity; to evaluate the relationship between food insecurity and sociodemographic characteristics, health status, lifecharacteristics, lifestyle, and nutritional habits of the individuals were examined. An individual assessment of food insecurity was provided through Food Insecurity Experience Scale (FIES). The research data were analysed in the SPSS 22.0 program.Results: During the COVID-19 pandemic, food insecurity was detected in 57.2% of individuals. BMI values of individuals with mild food insecurity were found to be significantly lower than those with food security (p<0.05). As the severity of food insecurity increased, the frequency of smoking, the rate of people who have decreased daily sleep hours, the rate of the ordering online food/using food delivery services, and the frequency of eating out increased significantly (p<0.001, p<0.0001, p<0.01, p<0.01, respectively); while water consumption decreased significantly (p<0.01).Conclusion: The COVID-19 pandemic process has structured the profile of food insecurity in adults and in this process, it has been shown that lifestyle behaviours, dietary habits and actions related to food supply deteriorate significantly as the severity of food insecurity increasesstyle, dietary habits, and characteristics of food supply.Subjects and Method: A total of 1030 adults (336 males, 694 females; median age=25 years) across Turkey were included in the study. The data were generated through an online questionnaire. In the questionnaire form, the sociodemographic

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Coronavirus Hastalığı 2019 (COVID-19) pandemi sürecinin besin güvencesizliği prevalansına etkisini; besin güvencesizliği ile sosyodemografik özellikler, sağlık durumu, yaşam tarzı, beslenme alışkanlıkları ve besin tedariğine ilişkin özellikler arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.Bireyler ve Yöntem: Çalışmaya, Türkiye genelinde 1030 yetişkin birey (336 erkek, 694 kadın; medyan yaş=25 yıl) dahil edilmiştir. Veriler, çevrimiçi olarak hazırlanan anket aracılığıyla elde edilmiştir. Anket formunda bireylerin sosyodemografik özellikleri, yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıkları sorgulanmıştır. Besin Güvencesizliği Deneyim Ölçeği (Food Insecurity Experience Scale, FIES) ile besin güvencesizliğinin bireysel düzeyde değerlendirilmesi sağlanmıştır. Araştırma verileri SPSS 22.0 programında analiz edilmiştir.Bulgular: COVID-19 pandemi sürecinde, bireylerin %57.2’sinde besin güvencesizliğinin varlığı tespit edilmiştir. Hafif derecede besin güvencesizliği yaşayan bireylerin, besin güvencesi sağlanmış bireylere göre beden kütle indeksi (BKİ) değerleri anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur (p<0.05). Besin güvencesizliği derecesinin şiddeti arttıkça, sigara içme sıklığının, günlük uyku saati azalanların oranının, çevrim içi yemek siparişi verme/paket yemek servisi hizmetlerini kullanma oranının ve dışarıda yemek yeme sıklığının anlamlı olarak arttığı (sırasıyla p<0.001, p<0.0001, p<0.01, p<0.01); su tüketiminin ise anlamlı düzeyde azaldığı belirlenmiştir (p<0.01). Sonuç: COVID-19 pandemi süreci, yetişkin bireylerde besin güvencesizliği profilini şekillendirmiş; bu süreçte yaşam tarzına ilişkin davranışlar, beslenme alışkanlıkları ve besin tedariğine ilişkin eylemlerin besin güvencesizliği derecesinin şiddeti arttıkça anlamlı düzeyde kötüleştiği gösterilmiştir.