Mutlak Gelir, Sürekli Gelir ve Rasal Yürüyüş Modellerinin Analizi


BAĞLITAŞ H. H.

Türkiye Alim Kitapları, Saarbrücken, 2015

  • Basım Tarihi: 2015
  • Yayınevi: Türkiye Alim Kitapları
  • Basıldığı Şehir: Saarbrücken

Özet

John Maynard Keynes’in 1936 yılında “İstihdam, Para ve Faizin Genel Teorisi” adlı eserinde dikkatleri üzerine çeken tüketim olgusu, tüketim literatürüne yeni bir ivme kazandırmıştır. Milli gelirin büyük yüzdesini kapsaması ve kısa-orta ve uzun vadeli politika uygulamalarında etkin bir araç olabilmesi; tüketim olgusuna, diğer makro büyüklükler arasında, ayrı bir önem kazandırmaktadır. Tüketimin yapısının bilinmesi, makro ölçekte devlet yöneticilerinin uygulayacakları toplam talebe yönelik politikaların etkinliğini ölçme ve belirleme konusunda fayda sağlarken; mikro ölçekte ise, firmaların kısa-uzun dönem hedeflerini gerçekleştirmelerine imkân verebilmektedir. Türkiye’nin yaklaşık son on yıllık gelişim ve kalkınma serüveni açısından bu yapının bilinmesi ileriye dönük daha etkin bir bakış açısı sağlayacaktır.

Bu çalışmada; birinci bölümde tüketim hipotezleri teorik açıdan incelenmektedir. İkinci bölümde; ‘Mutlak Gelir’, ‘Sürekli Gelir’ ve ‘Rassal Yürüyüş’ modelleriyle ilgili literatürdeki ampirik çalışmalara yer verilmektedir. Son bölümde; Türkiye’ye ait 1998:1-2012-1 dönemi çeyreklik gelir istihdam edilerek, tüketim kalıpları otoregresif süreç ile test edilmektedir. Sonuç olarak, Sürekli Gelir Hipotezi testinde geçici gelir ile geçici tüketim arasında istatistiksel açıdan bağ bulunmakta ve Rassal Yürüyüş Modeli testinde ise cari tüketim, sürekli gelirdeki öngörülebilen değişmelere karşı aşırı hassas çıkmaktadır. Bu durumda, Türkiye’nin tüketim kalıbının belirlenmesinde Mutlak Gelir Hipotezi daha uygun bir model olarak karşımıza çıkabilmektedir.

Consumption phenomenon became remarkable with “The General Theory of Employment, Interest and Money” of John Maynard Keynes in 1936 and thus, consumption literature gain new momentum. Because of the fact that it has a big percentage of the National Account and is effective tool for the short-middle and long run political applications; consumption can have extra importance between other macro variables. Knowing pattern of consumption is useful for measuring and determining policies that are related total demand can be applied by policy makers on the macro basis. And it provides that firms realize their short –long run targets on the micro basis. Knowing this pattern can cause more effective future perspective for Turkey, especially in terms of progress and development of the last ten years.

At this study, consumption hypothesizes will be explained at the theoretical basis at the first chapter. At the second chapter, empirical literature studies will be explained related to  ‘Absolute Income Hypothesis’, ‘Permanent Income Hypothesis’ and ‘Random Walk Hypothesis’. And at the last chapter, consumption patterns are tested using Autoregressive process with quarterly Turkey’s income for 1998:1-2012:1. As a result, transitory income and transitory consumption are statistically connected at the test of Permanent Income Hypothesis and current consumption is found excess sensitive to the expected variations in the permanent income at the test of Random Walk Hypothesis. In this case, Absolute Income Hypothesis might be more suitable model for determining consumption pattern of Turkey.