Üniversite Öğrencilerinde Öğrenim Türü ve Cinsiyetin Gece Yeme Sendromuna Etkisi


Tekin T., Öner N.

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.11, no.1, pp.141-147, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Amaç: Bu çalışma Erciyes Üniversitesi öğrencilerinde öğrenim türü ve cinsiyetin gece yeme sendromuna (GYS) etkisini belirlemek amacıyla

planlanmıştır. Çalışma Planı: Çalışmanın verileri Aralık 2017 ve Mart 2018 ayları arasında Gece Yeme Anketi kullanılarak toplanmıştır. Örneklem büyüklüğü tabakalı sistematik örnekleme yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır. Erciyes Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu’ndan çalışmanın yürütülmesi için gerekli izin alınmıştır (28/11/2017–59). Çalışmanın sonucunu etkileyebileceğinden dolayı Tıp ve Sağlık Bilimleri ile ilgili fakülteler dâhil edilmemiştir. Normal dağılıma uygunluk Shapiro-Wilk testi ile değerlendirilmiştir. Nicel veriler aritmetik ortalama

(x¯) standart sapma (± SS), nitel veriler sayı (n) ve yüzde (%) olarak gösterilmiştir. Grupların nicel değişkenlerinin karşılaştırılmasında

Student-t testi, nitel değişkenlerinin karşılaştırılmasında ise ki-kare testi kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmaya toplam 1024 öğrenci dahil edilmiştir. Öğrencilerin %54,3’ü erkek, %45,7’si kadın olup, %60,4’ü birinci öğrenim ve %39,6’sı ikinci öğrenim olarak eğitim almaktadır. Sigara kullanımının görülme sıklığı %32 iken, alkol kullanımının görülme sıklığı %19,3’tür. Öğrencilerin %66’sında GYS görüldüğü ve Gece Yeme Anketinden alınan toplam puanın 26,41±4,42 olduğu bulunmuştur. Cinsiyet ve öğrenim türü ile GYS görülme durumu arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır. Benzer şekilde, yaş, ağırlık, boy ve beden kütle indeksi (BKİ) ile GYS görülme durumu arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır. Sigara kullanan öğrencilerde GYS görülme sıklığı sigara

kullanmayan öğrencilerde GYS görülme sıklığına göre anlamlı olarak daha fazladır (p=0,009). Ancak, alkol kullanımı ile GYS görülme sıklığı arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.

Sonuç: Üniversite öğrencileri arasında gece yeme sendromu görülme sıklığının oldukça yüksek olduğu ortaya konmuştur. Bu nedenle üniversite öğrencileri arasında gece yeme sendromu gibi yeme bozukluklarının görülme sıklığı saptanarak gerekli önlemler alınmalıdır.