OKUL-AİLE İLETİŞİMİNİN BAŞARIYA, ÖZGÜVENE, MOTİVASYONA VE TUTUMA KATKISI


Creative Commons License

Demir O. O., Bektaş O., Saraçoğlu S.

Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, vol.4, no.1, pp.25-41, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi
  • Journal Indexes: Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.25-41
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmanın amacı yatılı bölge ortaokulu öğrenci ve öğretmenlerinin okul-aile iletişiminin öğrencilerin fen alanındaki başarı, motivasyon, tutum ve özgüvenine katkısı hakkındaki bakış açılarını incelemektir. Çalışma nitel araştırma yönteminin fenomenoloji desenine göre gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 yılının bahar döneminde Niğde ili Ulukışla ilçesinde yatılı bölge ortaokulunun farklı sınıflarında öğrenim gören, farklı aile yapısına, cinsiyete ve başarı düzeyine sahip olan altı öğrenci ve yine farklı disiplinlere, yaş seviyesine ve aile iletişimine sahip üç öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme kullanılmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir. Araştırmada öğrencilerin ve öğretmenlerin çoğunluğunun okul aile iletişiminin fen alanındaki başarı, motivasyon, tutum ve özgüvene olumlu yönde katkısının olduğu görüşüne sahip oldukları anlaşılmıştır. Bu sonuçlar neticesinde öğretmenlere aile iletişimini artıracak uygulamalar yapmaları, okul yöneticilerine aile-öğretmen-öğrenci arasındaki köprüyü desteklemeleri ve aileleri bilinçlendirme çalışmaları yapmaları, ailelere okul ile iletişimlerini güçlendirmeleri, program hazırlayıcılara okul aile iletişimini sağlayacak uygulamalara yer vermeleri konusunda önerilerde bulunulmuştur.