Farklı Dental Maloklüzyon Gruplarındaki Overjet Ve Overbite Miktarlarının Dudaklar Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi


Öztürk T.

Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Kongresi, Kayseri, Turkey, 26 - 29 February 2020, pp.51

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.51

Abstract

Amaç: Alt ve üst kesici dişlerin yatay ve dikey yöndeki ilişkisini gösteren overjet ve overbite miktarlarının Angle Sınıf I, II ve III dental maloklüzyona sahip bireylerde dudaklar üzerindeki etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Materyal ve Metot: Çalışmaya dental Sınıf I (9 kız,6 erkek), Sınıf II (7 kız,8 erkek) ve Sınıf III (8 kız,7 erkek) maloklüzyona sahip her grup için 15 hasta olmak üzere 45 hasta (ort. yaş: 15,73±2,76 yıl) dahil edilmiştir. Hastaların tedavi öncesi klinik değerlendirmesinde dental Sınıfı molar ilişkiye göre belirlenmiş ve lateral sefalometrik radyografileri üzerinde overjet ve overbite miktarları ölçülmüştür. Dudak değerlendirmesi için A-Sn, Prost-Ls, U1-Sto, Infradentale-L1, B-LabM, E doğrusu-üst dudak (EÜD), E doğrusu-alt dudak (EAD) mesafeleri ile birlikte nazolabial açı (NLA) Dolphin Imaging(11.0) bilgisayar programı kullanılarak ölçülmüştür. Elde edilen istatistiksel analiziShapiro-Wilk normalite testi, One-Way ANOVA analizi, Tukey çoklu karşılaştırma testi ve Pearson korelasyon testi ile SPSS(24.0) paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Infradentale-L1 değerlerinin ve Eüst dudak mesafesinin Sınıf III grubunda Sınıf II grubundan anlamlı derecede daha düşük olduğu görülmüştür (p<0,05). NLA değerinin ise Sınıf I grubunda Sınıf III grubundan anlamlı derecede yüksek olduğu görülmüştür (p<0,05). Sınıf I grubunda overjet ile Infradentale-L1 arasında pozitif yönlü anlamlı bir korelasyon olduğu görülürken (r=0,518;p<0,05) overbite ile A-Snmesafesi arasında negatif yönlü anlamlı bir korelasyon (r=-0,518;p<0,05) olduğu görülmüştür. Sınıf II grubunda overjet ile EÜD arasında negatif yönlü anlamlı bir korelasyon (r=-0,602;p<0,05) bulunurken, EAD arasında ise pozitif yönlü anlamlı bir korelasyon (r=0,673;p<0,05) olduğu bulunmuştur. Sınıf III grubunda ise overjet ile U1-Sto mesafesi arasında negatif yönlü ve anlamlı bir korelasyon (r=-0,519;p<0,05) olduğu görülmüştür. Sonuç: Dental maloklüzyon grupları arasında overjet ve overbite değerleri farklılık göstermektedir. Overjet miktarı ile dudak konumu arasında bir ilişki olduğu ve birbirlerini etkilediği görülmüştür. Dental Sınıf II maloklüzyonlu hastalarda bir tedavi gerçekleştirilmeden önce estetik doğru ile dudakların ilişkisi değerlendirilmelidir. Dental Sınıf II maloklüzyonlu hastalarda ise özellikle üst dudak kalınlığı tedavi öncesi değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Dental Maloklüzyon, Dudak Konumları, Overjet, Overbite