SPOR EĞİTİMİ ALMA VE KİLO DÜŞMEDE ÖĞRENCİLERİN NEDENSEL YÜKLEMELERİ


KOCA F. , İmamoğlu O., Taşmektepli M. Y.

Uluslar Arası Herkes için Spor ve Wellnes Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 08 April 2018, pp.304

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.304

Abstract

CAUSES OF SPORT TRAINING AND CALL INDUCTION STUDENTS

1Feyzullah KOCA, 2Osman İMAMOĞLU, 3M Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL

ABSTRACT

The aim of the study was to determine the dimensions of the causal attributions of the students to achievement and

failure in the case of sport training and weight loss. In the study, the causality questionnaire filled by 215 persons, 124

male and 91 female, was evaluated from the Faculty of Sports Sciences. T-test, one-way analysis of variance, and LSD

tests were used for statistical analysis. There was no significant difference in the causality dimension, personal control

and personal consistency dimensions of the students who received sports training according to gender change, team

and individual sport situation (p > 0, 05). A significant difference was found in the dimension of external control

according to sex (p < 0, 05). Significant differences were found in the level of personal control and stability according

to income status (p < 0, 05). It was statistically significant that those who always lose weight had lower scores in the

causality dimension, external control, personal control and stability dimensions than those who did not lose weight and

weight sometimes (p < 0,05 and p < 0,001). Conclusion: We can say that the students who are trained in sports can be

controlled by the self in terms of the more internal, personal control dimension in the causality dimension of

succeeding loads and cannot be controlled from outside in terms of stability because of constant / permanent and

external control. Again, the controllability of the athletes who are constantly weight loss is reduced. The way in which

students who receive and do not receive sports education doing thinks and cares about these loads should be examined

in more detail in the student window.

Keywords: Sports, Causal Dimensions Scale II, Weight loss

SPOR EĞİTİMİ ALMA VE KİLO DÜŞMEDE ÖĞRENCİLERİN NEDENSEL

YÜKLEMELERİ

1Feyzullah KOCA, 2Osman İMAMOĞLU, 3M Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL

1Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, 2OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi, 3OMÜ Yaşar

Doğu Spor Bilimleri Fakültesi

ÖZET

Araştırmanın amacı, Spor eğitimi alma ve kilo düşme durumunda öğrencilerinin başarı ve başarısızlıklarına

yaptıkları nedensel yüklemelerin boyutlarını tespit etmektir. Çalışmada Spor Bilimler Fakültesinden 124 erkek,

91’i kadın olmak üzere 215 kişinin doldurduğu nedensellik anketi değerlendirilmiştir. İstatistiksel işlemlerde ttest,

tek yönlü varyans analizi ve LSD testleri kullanılmıştır. Cinsiyet değişkeni, takım ve ferdi spor yapma

durumuna göre spor eğitimi alan öğrencilerin nedensellik odağı, kişisel kontrol ve kişisel istikrarlılık

boyutlarında anlamlı bir farklılık bulunmadı (p >0,05). Cinsiyete göre dışsal kontrol boyutunda anlamlı bir

farklılık tespit edilmiştir (p< 0,05). Gelir durumuna göre kişisel kontrol ve istikrarlılık boyutunda ise önemli

farklılık bulunmuştur (p< 0,05). Her zaman kilo düşenlerin nedensellik odağı, dışsal kontrol, kişisel kontrol ve

istikrarlılık boyutunda bazen kilo düşenler ve kilo düşmeyenlere göre daha düşük puan almaları istatistiksel

olarak anlamlı bulunmuştur (p< 0,05 ve p< 0,001). Sonuç: Spor eğitimi alan öğrencilerin başarıya yapılan

yüklemelerde nedensellik odağı boyutunda daha içsel, kişisel kontrol boyutu açısından kişinin kendi tarafından

kontrol edilebilen, istikrar açısından nedenin değişmeyen/daimi ve dışsal kontrol açısından ise genellikle

dışardan kontrol edilemez olduğunu söyleyebiliriz. Yine devamlı kilo düşen sporcuların kontrol edilebilirliği

azalmaktadır. Spor eğitimi alan ve almayan öğrencilerin bu yüklemeleri yaparken nasıl düşündükleri ve neleri

dikkate aldıkları öğrenci penceresinden daha ayrıntılı incelenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Spor, Nedensel boyutlar Ölçeği II, Kilo düşme