Transition Process from TEOG To LGS: Experiences of Eighth-Grade Branch Teachers


Oner G., , Bahadırtas S.,

Educational Academic Research, vol.45, no.2, pp.120-132, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The Ministry of National Education announced that the Transition from Basic Education to Secondary Education (TEOG) exam system, which was implemented since September 19, 2017, in the academic year of 2013–2014 was removed and on November 5, 2017, the Transition System for High Schools (LGS) was introduced. With this statement, more than 1 million students who continue their education, their parents, and teachers were affected by this change. This study aims to determine the effect of changing the examination system on the eyes of teachers, students, parents, and teaching processes and their opinions on TEOG and LGS while the education and training process continues. In this study, which used phenomenology as a qualitative research method, interviews were held with 30 secondary school teachers from different branches (religious culture and moral knowledge, science, English, mathematics, social studies, and Turkish). The data of the interviews were analyzed by using qualitative data analysis techniques, content, and descriptive analysis together. At the end of the research, it was concluded that a significant part of the participants had a negative view toward LGS and that the system change had a negative impact on students, especially parents and their teaching processes.

Millî Eğitim Bakanlığı, 2013–2014 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınav sisteminin kaldırıldığını, yerine ise 5 Kasım 2017 tarihinde, Liselere Geçiş Sistemi’nin (LGS) getirildiğini açıkladı. Bu karar ile öğrenimine devam eden 1 milyonu aşkın öğrencinin yanı sıra veliler ve 8. sınıf branş öğretmenleri de yapılan bu değişiklikten doğrudan veya dolaylı olarak etkilendiği ifade edilebilir. Bu geçiş sürecinin etkilerini tespit etmek, gerçekleştirilecek bir sonraki merkezi sınav sistemi değişikliğinin nasıl yürütülmesi gerektiğine katkı sunacaktır. Bu kapsamda araştırmanın amacı 8. sınıf branş öğretmenlerinin geçiş sürecine ve TEOG ile LGS’ye ilişkin görüşlerini tespit etmektir. Nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim (fenomenoloji) kullanılan bu çalışmada farklı branşlardan (din kültürü ve ahlak bilgisi, fen bilimleri, İngilizce, matematik, sosyal bilgiler ve Türkçe) 30 ortaokul öğretmeni ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerin verileri nitel veri analiz tekniklerinden içerik ve betimsel analiz birlikte kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma sonunda katılımcıların önemli bir kısmının LGS’ye karşı olumsuz bir bakış açısına sahip oldukları ve sistem değişikliğinin başta öğrenciler olmak üzere veliler ve kendi öğretim süreçleri üzerinde olumsuz bir etkiye neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır.