Kuraklık Stresine Karşı Betain Uygulamalarının Şeker Pancarında (Beta vulgaris L.) Verim ve Kaliteye Etkisi


Creative Commons License

Şatana A. , Dağcı O.

ISPEC 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE, ANIMAL SCIENCE AND RURAL DEVELOPMENT, Ankara, Turkey, 13 - 15 November 2020, pp.49

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.49

Abstract

Bu araştırma, 2018 ve 2019 yılında Kayseri ekolojik koşullarında, farklı su oranları (S) ve

betain (B) uygulamalarının şeker pancarında (Beta vulgaris L.) gelişme dönemlerine ve

agronomik özelliklere etkisini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Araştırma, 3 tekerrürlü

olarak kurulmuştur. Denemede şeker pancarında 3 farklı su oranı (S; %30, %70 ve %100), 4

farklı betain dozu (B; 0, 125, 250, 375 ml/da) ve bu dozların kombinasyonları uygulanmıştır.

Çalışmada elde edilen sonuçlara göre; en yüksek pancar verimi 2018 yılında S100×B375 ml/da

interaksiyonunda (15.92 kg/da) ve en yüksek şeker varlığı ise 2018 yılında S30×B375

interaksiyonunda (%20.84) elde edilmiştir. En düşük α-amino-N oranı 2019 yılında S100×B250

interaksiyonunda (%1.71), sodyum (Na) oranı 2019 yılında S100×B250 interaksiyonunda

(%0.88) ve en düşük potasyum (K) oranı 2019 yılında S100×B250 (%3.47) saptanmıştır. Farklı

su ve betain oranlarının şeker pancarında verim ve kalite özelliklerine etkisi önemli

bulunmuştur. Su oranının artması pancar verimini yükseltmiştir. Su oranının azalması ise şeker

varlığını arttırmıştır. Buna karşın betainin en yüksek dozları hem pancar verimini hem de şeker

varlığını olumlu etkilemiştir. Yine su oranının en yüksek (%100) ve betainin 250 ml/da dozunda

en düşük α-amino-N, Na ve K oranları belirlenmiş ve kalite özellikleri olumlu etkilendiği

saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Şeker pancarı, betain, verim, kalite