"Öğretmeden Önce Öğrenmek Gerek! Sosyal Bilgiler Dersinde Yer Alan Bazı Değerlerin Sınıf İçi Yaşantılarda Gerçekleşme Durumuna İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri"


ÖNER G. , CEYHAN Ö., UÇAN Y. E.

II. Uluslararası Katılımlı Değerler Eğitimi Kongresi, Kırıkkale, Türkiye, 5 - 07 Kasım 2015, ss.104

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Kırıkkale
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.104

Özet

         Bilindiği üzere öğrenme, bireylerde kalıcı izli davranış değişiklikleri meydana getiren bir yaşantı olarak tanımlanmaktadır. Öğrenmenin temel koşulu ise onu yaşantımızda ve davranışlarımızda sergileyebilmektir. Aksi takdirde öğrendiğimiz(-i sandığımız) bilgiler kısa süre içerisinde kaybolmaya yüz tutacaktır. Öte yandan yaşantılarımızda uygulayamadığımız bilgi, beceri, değer ve yargıları başka bireylere aktaracak olmamız ise öğretim sürecindeki inandırıcılığımızı yok etmektedir. Dolayısıyla inanmadığımız ve yaşantımızda uygulamadığımız bir şeyi başkalarına da tam olarak öğretemeyiz. Bu doğrultuda araştırma dâhilinde sosyal bilgiler programında yer alan 20 değer içerisinden adil olma, bilimsellik, dayanışma, duyarlılık, dürüstlük, hoşgörü, saygı, sevgi, sorumluluk ve yardımseverlik değerleri ele alınmıştır. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sınıf içerisinde bu değerleri kendi aralarındaki yaşantılarında gerçekleştirme durumunu tespit etmek ve bu durumun sınıf seviyelerine göre farklılık gösterip göstermediğine ilişkin çeşitli çıkarımlarda bulunmak araştırmanın amacını oluşturmaktadır.

         Araştırma, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğretmen adaylarıyla 2014 – 2015 öğretim yılı sonunda gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kullanılan yöntem Nitel Araştırma desenidir. Veriler tarafımızca hazırlanan bir “Görüş Formu” yardımıyla ve “Görüşme” yoluyla elde edilmiştir. Araştırmada 312 sosyal bilgiler öğretmen adayına ulaşılmış ve bunlar içerisinden her sınıf düzeyinden eşit sayıda kişi alınarak toplamda 16 kişi ile de görüşme yapılmıştır. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde Nitel Veri Analiz yaklaşımları kullanılmıştır. Bu yaklaşımlardan Betimsel Analiz görüş formundan elde edilen verilerin, İçerik Analizi ise görüşmeden elde edilen verilerin çözümlenmesinde kullanılmıştır.

         Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının göreve başladıklarından itibaren öğretmekle yükümlü oldukları sosyal bilgiler programında yer alan değerleri önce kendi aralarındaki -sınıf içerisindeki akranlarıyla- gerçekleşme durumları tespit edilecek ve bu durumun sınıf düzeylerine göre bir farklılık gösterip göstermediği saptanacak ve bu doğrultuda çeşitli yorum ve önerilerde bulunulacaktır.